Анализ верша яна адна зямля бацькоу. Тэма Радзiмы у паэзii А.Разанава

Анализ верша яна адна зямля бацькоу Rating: 9,7/10 749 reviews

Пожалуйста исправьте ошибки поставьте запятые) здесь на белорусском языке РЫГОР БАРАДУЛIН

анализ верша яна адна зямля бацькоу

Адзін са сваякоў пісьменніка па матчынай лініі, паводле сямейнай легенды — , браў удзел у паўстанні 1863—1864 гг. Забыццю сваёй нацыi i свайму забыццю паэт можа супрацьпаставiць паэзiю, у якой iнтэлект i душа не супярэчаць адно аднаму. Паэт ва усiм давяраецца жыццеваму i прцоунаму вопыту. Багдановіча ад тагачасных беларускіх паэтаў абумоўлена вядомымі прычынамі і найперш абставінамі яго выхавання, начытанасцю. Скрозь зямля адгукнецца, Толькі дружна працуй, Толькі Шчырага сэрца, Рук сваіх не шкадуй! Мабыць, упершыню на мове беларускай паэзіі прагучала думка пра агульнасць чалавечага лёсу ў бязмежным космасе, пра духоўнае адзінства ўсяго чалавецтва», — перакананы У. Так спярша абышоўся са сваім бацькам і герой казкі Пятро. Вобраз Бацькаўшчыны і маці ў творах Рыгора Барадуліна.

Next

>>> Анализ верша яна адна зямля бацькоу

анализ верша яна адна зямля бацькоу

Яму ўсміхаецца рабіна, У жолабе вада пяе. Верш створаны рукой майстра-ювеліра, які дакрануўся да звычайнага каменя і ператварыў яго ў неацэнны дыямент, што зіхаціць усімі гранямі. «Цярэню і тут добра, не толькі яда ёсць, але і жанчын удосталь, што для яго немалаважна». Гэты, кветкамі-пухам абсыпаны, сад Дваццаць год пасадзілі назад. Ён бярэ пачуцці ў пераплёт Сотняй розных моваў і гаворак. Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія. Світання сцяг Над цемрывам начы Расчырванеўся Радаснаю стомай, I на губах, Крамяна пахнучы, Застаўся яблык Ранішняй аскомай.

Next

>>> Аналiз верша рыгора барадулина яна адна зямля бацькоу

анализ верша яна адна зямля бацькоу

Спадчына Янкі Купалы і яго музей у сучасным асэнсаванні. Кажуць, што для поўнага шчасьця паэт павінен быць неўладкаваным. А ўнізе, ледзь варушачы траву, Маленькі вожык бег да змеяў ласы. Ратай - крестьянин-пахарь, можно было и не переводить, общее старо-русское. Твор пранізвае журботны матыў сыноўняй бяды і невымернага гора. Рамантычны пошук: Назіранні над бел. Здрыгануся: воблікам тваім Кропелька твая бяжыць са школы.

Next

Да сустрэчы...

анализ верша яна адна зямля бацькоу

У час апрабацыі вынаходніцтва выказваюцца розныя погляды на практычнае выкарыстанне мудрамера. Пойдзе галасей руды і хмуры, Асівее цішыня двара. Янка Купала і Адам Міцкевіч: Навук. Карані і крона: Фальклор і літ. Янішцыц глядзіць на сьвет вачыма рамантыка. У гісторыка-дэтэктыўнай аповесці «» пісьменнік адлюстраваў падзеі 1880-х гг. Максім Багдановіч: Паказальнік твораў, аўтографаў і крытыч.

Next

Рыгор Барадулін. Яна адна...

анализ верша яна адна зямля бацькоу

Пошукі і здзяйсненні: Творчасць З. Яму ўдалося абнавіць казачныя сюжэты, паэтычна і ўзнёсла перадаць народную мараль і этыку, закрануць філасофскія праблемы. З самага першага зборніка тэма роднага краю становіцца візыткай паэзіі Яўгеніі Янішчыц. Сонца за лесам жар- птушкай садзіцца, Штосьці спявае пяшчотнае бор, Пахне чабор. Дарога ў запаветнае: Нарысы, арт. Вершаваны памер першых чатырох радкоў 4.

Next

Аналіз Верша Пятруся Броўкі Надзя Надзейка

анализ верша яна адна зямля бацькоу

Зноўку дружнай сям'ёю Пачалі будавацца, Весялейшымі сталі Нашы сёстры і маці. Ажаніўся Караткевіч даволі позна — амаль у 41 год. Янішчыц адрозьніваюць мэлядычная танальнасьць выказанага слова, у патасны ўзьлёт эмоцыі, драматызм пачуцьця. Пазней вучыўся на Вышэйшых літаратурных курсах — , сцэнарных курсах 1962 і Інстытуце кінематаграфіі ў цяпер і стаў прафесійным пісьменнікам. Кожнае лiрычнае адступленне з'яуляецца своеасаблiвым пралогам да наступнай часткi.

Next

>>> Анализ верша яна адна зямля бацькоу

анализ верша яна адна зямля бацькоу

Уладзімір Караткевіч і яго творчасць у еўрапейскім культурным кантэксце: Навук. Позірку маладому Праглася бачыць Еву. Свет паэзii Леанiда Галубовiча поўнiцца трывожнымi думкамi пра родную зямлю, самаадчуванне на ёй чалавека. Хто ж не любіць Душою Нашу маці-зямлю! Пакуль у нас Пяшчотаю матуль I рупнасцю бацькоў Сагрэты далі, Не посвіст куль, А галасы зязюль Лічыць гадоў чароды Не прысталі. Сусед патрабуе спілаваць клён, з якім знітавана ўсё жыццё гаспадара. Чалавек заўсёды чалавек, У сабе хавае скарб вялікі: Хараство і свой уласны свет, Гаваркія літары і лікі.

Next

>>> Анализ верша яна адна зямля бацькоу

анализ верша яна адна зямля бацькоу

У такім разе ў Багдановічавым вершы засведчаны творчы падыход аўтара да асэнсавання змястоўнасці крыніцы вобраза з пазіцый аксіялагічных праблем і рэалій сучаснасці. Чалавек, прырода, грамадства, мiнулае i будучае - вось тая праблематыка, што знаходзiцца у аснове творчасцi паэтау. Хачу я тым людзям параіць: Не верце, вам хлусяць багата, На розум абруч узганяюць, На вочы навешваюць краты. Хрушчоў наведаў маскоўскіх мастакоў і рэзка раскрытыкаваў іх. У творах пра прыроду сустрэнем лiрычны роздум, узрушаны жэст, жывую фiласоускую думку.

Next

Шматаспектны аналіз верша М.Багдановіча Я ХАЦЕЎ БЫ СПАТКАЦЦА...

анализ верша яна адна зямля бацькоу

Яшчэ плывуць ракою крыгі, Ледзь-ледзь праталіна відна, — Паволі раскрывае кнігу, Да нас прыходзячы, вясна. Фальклорныя традыцыі ў беларускай дакастрычніцкай паэзіі. Катэгорыі вершаў У 1976 годзе за зборнік вершаў «Рум» і пераклад выбранай лірыкі Ф. Паэтэса чуйна рэагавала на зьмены, што адбываюцца на вёсцы, у традыцыйным укладзе жыцьця, хвалявалася за будучыню роднай зямлі. Здаецца, мы маем справу з прамым запазычаннем, а не з выпадковым супадзеннем. Караткевіч пачаў працаваць на Беларускім тэлебачанні, дзе ён вёў праграму «Спадчына», прысвечаную гісторыі і культуры беларускай зямлі. Зямля дала мне права: Станаўленне творчай індывідуальнасці Р.

Next