Асархои бадеи. Шамсуддин Муҳаммад ибни Қайси Розӣ — Википедия

Асархои бадеи Rating: 9,2/10 1555 reviews

?иссиёт

асархои бадеи

Бароям борҳо кӯмак кардаед, ин бор низ меҳрубонии худро дареғ надоред. Холатхои аффект аксар вакт дар одамони калонсоле, ки сустирода мебошанд ва худро идора карда наметавонанд, зохир мешавад, равандхои боздори дар бачахо хеле суст зохир мешаванд. Санъати заргарии ин давра хеле бою гуногунранг пешкаш шудааст. Бештари онњо дар хусуси шахси алоњида навишта мешаванд. Дар эссе ба воситаи очерк ифода кардани он мумкин намебошад. Ин як лахзаи хотирахои ман аст, ба Шумо кисса кардам.


Next

Мухаммад Авфии Бухорои реферат по литературе на таджикском языке

асархои бадеи

Аз ин ру саволе бармеояд: пас чаро очеркро ба навъњо чудо мекунанд ва яке аз он очерки проблеми ном дорад? Сохти овозии забон дар навбати худ табиатан ходисаи мураккаб аст. Они читают работы этих ученых? Забон бо мурури замон тагир меёбад. Инро дар мисоли т у и ар у сию домод и , ки бидуни с у заниву р у й ч ое , ки х ам кашидад у зи ва х ам к уро к д у зи шудаанд , дастурхону ч ойнамоз ва дигар намунахои х унар х ои даст и барпо намешаванд , дидан мумкин аст. Алексеев ин накши дугона Ин ва Ян ном дорад ва рамзи чодугарист. Дар ин адабиётхои илми маълумотхо акнун ба таври васеъ ба назар мерасанд. «Силсилат-уз-заҳаб», ки маънояш занҷири тиллоӣ аст, дар пайравии «Ҳадиқа»-Синоӣ ва «Ҷоми Ҷам»- и Авҳадӣ имло шудааст.

Next

Нолаи мурғи шабовез « Салими Аюбзод

асархои бадеи

Шукургузори онам, ки миллати бузурги Точик имруз давлати сохиихтиёр, демокроти, хукукбунёд, ягона, ва сохибистиклол гардидааст. Ба инобат нагирифтани ин унсури хоси очерки сафари боиси номуваффаќиятии мавзуи жанр мегардад. Ки онхоро мепурсад ва дастгири мекунад? Хидмати ӯ, махсусан, дар соҳаи адабиётшиносӣ хеле бузург аст ва беҳуда нест, ки таърихи адабиётшиносии даврони шӯравии тоҷик аз соли нашри нахустин асари сарнавиштсози тадқиқотии ӯ — «Намунаи адабиёти тоҷик» 1926 солшуморӣ мешавад. Махз тавассути хамин асар намунаи ашъору номи таълифоти онхо то замони мо омада расидааст. Дар очеркњои зоњиран «беадрес» фикру андешаи нависанда, бањои вай ба воќеа хусусияти публитсисти дорад. Абдучабборов бо тањлили амиќи далел, бо андешањои санчидашуда, бо бурњонњои ќотеи равшанбаён масъала тарх мекард. В ряду этих ученых Абу Бакр Мухаммад Наршахи занимает особое место.

Next

Фарханги Чумхурии Точикистон

асархои бадеи

Аммо бо ин дарача андешахои бою бардоштхои гани аз як вокеа агар тасвири манзараи ходиса ва инъикоси холати равонии кахрамон бештар мебуд, оличаноб меомад. Бисёр мешавад, ки дар очерк ба чуз факту раќаму суханњои мутантан чизи дигар нест. Соиб, on said: Аёми кудакиатон ачиб будааст. Дар очерк бошад, зимни чандин лањзањо штрихњо шаклгирии симои ќањрамон тасвир мешавад. Эпиграмма аз ду хисса иборат аст. Муҷассамахои илмибо рельефхо ва инчунин нақшу нигори чӯбин қасрхоро ороиш медоданд. Лекин дар охир харакати маздакия шикаст мехӯрад, зеро ки ӯ намефахмид, ки ҷамъияти синфидар зӯроваринигох дошта мешавад.

Next

?иссиёт

асархои бадеи

Аввал ин ки аз жанри публисисти бештар маколахои проблемави ва мактубхо шӯхрат ёфтанд, фелйетон такрибан аз сахифахои матбуот сутурда шуд ва чанбаи публисистии очерк нисбат ба тарафи бадеии он хусусияти умда пайдо кард. Албатта, чунин андеша ба чо нест, ки тамоми очеркњои проблемави танњо мавзуи таърихиро шомил бошанд. Барранда 1: Дар Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ин рўз ҳамчун санаи гиромидошти илму дониш ва арзишҳои маънавӣ бо шукўҳи хоса ҷашн гирифта мешавад. Рузиев и других можно прийти к выводу о том, что творчество, основанное на национальных традициях развивается. Дар сохтмон хишти пухта, гах васеъ истифода мешуд. Навъи сеюми жанрро очерки сафари мегуянд.

Next

Ҷадвали баргузории даври сеюми Олимпиадаи фаннии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар соли таҳсили 2018

асархои бадеи

Его известные стихи «Уз мамлакатимизда», «Мактаб» призывают народ к просвещению. Барномаи идонаи мо хусни анчом мепазирад. Хӯшаҳо ҳар замон, ки дон банданд, Хӯша бандад мақолаҳои ту ҳам. Алексей Толстой — мастер исторического романа. Серистеъмолии онхо хам махз ба хамин хосияти мухим — воситаи ягонаи ифодаи мафхумхои чудогона буданашон алокаманд аст. Умуман, такдири ин ду забон, яъне забони форси ва точики кариб ягона буда, онхо дар давоми асрхо бо дигар забонхо алокаманд гардида, дар натичаи чараёни зиндагии якчояги, дар натичаи таъсири хамдигари таркиби лугавию забони якдигарро пурра ва такмил дода омадаанд.

Next

Ман

асархои бадеи

Саломон ва Абсол» -дуюмин достони «Ҳафт авранг» ва ҳамчунин дуюмин маснавии навиштаи Ҷомӣ мебошад. Маълумот дар бораи муаллиф : Дадобоева Му х арам Наим ч оновна , номзади илм х ои педагог и , дотсенти кафедраи технология ва методикаи таълими они Донишго хи давлатии Ху чанд ба номи академик Б. Ва боз, ба назарам агар дар нигоштани рамзи Душман ба чои сияхпушон таърифи дигареро истифода мекардед — бехтар буд. Се лахзаи таълимоти Монӣ-ин гузашта, хозира ва оянда мебошад. Дар поён барои Шумо аз он махфил чанд расмро мегузорам. Аммо барои ин ки онхоро дуруст дарк кунем, бояд аввал очеркро шиносем.

Next

?иссиёт

асархои бадеи

Некоторые вопросы, поставленные им в данной публикации, мы подразделили на шесть групп, на которые здесь постараемся вкратце и ответить. Ба ьамагон маълум, ки ниёгони мо бо талыини афкори пурарзиши «Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек» беьтарин ва равшантарин орзуву омоли инсоният ва рукньои ахлоыи ьамидаро басо орифона ифода намудаанд, ки ин каломи. Фразеологизмхои халкии гуфтугуи кисми калони фразеологияи гуфтугуиро ташкил намуда, бо вучуди пуробурангии хоси худ то андозае носуфта мебошанд. Бухоро ва умуман Мовароунахр гирифтори хамлаю горати мугулон шуд. Бунёдгузорони адабиёти точик — Абуабдулло Рудаки ва Садриддин Айни низ аз Самарканду Бухоро буданд. Маводи таълимӣ - методӣ оид ба фан. Муаллимаи ман 40 сол дар як чо фаъолият кард- мактаби миёнаи тахсилоти умумии раками 1-и нохияи Файзобод.

Next