Дзивак з ганчарнай вулицы краткое. Сачыненне на тэму чалавек гэта цэлы свет, па апавяданню дзивак з ганчарнай вулицы, беларуская мова

Дзивак з ганчарнай вулицы краткое Rating: 9,9/10 592 reviews

Сачыненне на тэму чалавек гэта цэлы свет, па апавяданню дзивак з ганчарнай вулицы, беларуская мова

дзивак з ганчарнай вулицы краткое

Больш-менш сталае пражыванне чалавека на Беларусi прасочваецца сто-сорак тысяч гадоу назад. У першыя дні вайны заходнія, у тым ліку беларускія, губерні былі пераведзены на ваеннае становішча. Ды і нельга спыняцца на паў дарозе. Другая стаянка адкрыта на правым беразе Сожа, каля вескi Бердыж Чачэрскага рае- ну. Беларусь засялiлi не- калькi пляменных груп мiлаградская зарубiнская.

Next

Сачыненне на тэму чалавек гэта цэлы свет, па апавяданню дзивак з ганчарнай вулицы, беларуская мова

дзивак з ганчарнай вулицы краткое

Дзень выдаўся цёплы па красавіцку прыпякала сонца але быў моцны вецер. У сувязі з гэтым забараняліся забастоўкі, вулічныя шэсці, маніфестацыі. Спачатку яны аб'ядналiся у гурткi, дзе быу важак. Першыя плямены на Беларусi узнiклi на Сожы, Прыпяцi. Яны адмовіліся падтрымаць «свой» урад і прызналі карысным у інтарэсах пралетарыяту паражэнне царызму у вайне, ператварэнне вайны імперыялістычнай у вайну грамадзянскую і перамогу рэвалюцыі.


Next

у чым заключаецца дзивацтва галоунага героя апавядання дзивак з ганчарнай вулицы? як вы

дзивак з ганчарнай вулицы краткое

Не даходзячы да яго трэба павярнуць па шляху направа, мінуць не вялікі бор што ўразаўся ў поле вузкай касой а там і Ліпнікі. У каменным веку утварылася парная сям'я, што садзейнiчала пераходу да радавой абшчыны 40 тыс. Кавалерыйская трупа з шасці дывізій, якая дзейнічала у тыле рускіх воінаў, 14 верасня захапіла Вілейку і падышла да Маладзечна. Свянцяны былі ўзятыя, на наступны дзень вораг прарваў фронт каля Свянцян. Першая сусветная вайна працягвалася з 1 жніўня 1914 па 11 лістапада 1918г. Хутка па…сыхалі дарогі на пя…чаных узгорках вецер ужо ўздымаў пыл гнаў яго ў напоўне…ыя в…сновай вадой ла…чынкі.

Next

Сачыненне на тэму чалавек гэта цэлы свет, па апавяданню дзивак з ганчарнай вулицы, беларуская мова

дзивак з ганчарнай вулицы краткое

Жыцце старажытнага ча- лавека было вельмi цяжкiм, таму першыя насельнiкi Беларусi не маглi жыць паасобку. Саша не рызыкнуў ісці ў такі час карацейшай дарогай і пайшоў па шляху да райцэнтра а адтуль па чыгунцы. Тут знойдзены прылады працы з крэмню. Паселiшчы людзей размяшчалiся пераважна на бе- рагах буйных рэк: Прыпяць, Днепр, Сож. Сляды яго знойдзены у Быхаускiм i Веткаускiм раенах. Самая старажытная стаянка чалавека каменнага веку знаходзiлася каля вескi Юравiчы Калiнкавiцкага раена, знойдзены рэшткi вогнiшча.

Next

Сачыненне на тэму чалавек гэта цэлы свет, па апавяданню дзивак з ганчарнай вулицы, беларуская мова

дзивак з ганчарнай вулицы краткое

У раене Вільні пачынаецца апе-рацыя, вядомая як «Свянцянскі прарыў». Ён гнаў па небе рэдкія белыя воблачкі свістаў у яшчэ голых галінах прысад. Адна з iх - днепра-данец- кая - пражывала на тэрыторыi Прыпяцi i Бярэзiны. Бор гэты прасвечваўся з краю ў край бо навокал было шмат …чарнелых пнёў. На вышэйшых мясцінах дзе глеба па…сыхала аралі трактары.

Next

Сачыненне на тэму чалавек гэта цэлы свет, па апавяданню дзивак з ганчарнай вулицы, беларуская мова

дзивак з ганчарнай вулицы краткое

Але ён а…чуваў што ісці назад будзе цяжка а яшчэ цяжэй будзе пасля думкі пра Жэню не дадуць яму н… сну н… спакою і ў сэрцы будзе расці пакутлівы смутак. Стаўка Вярхоўнага га-лоўнакамандавання была пераве-дзена з Баранавічаў у Магілеў. Спачатку род быу мацярынскiм, асноуным здабытчыкам ежы была жанчына. Дальнія хвойнікі былі зацягнуты шызай смугой. Менавiта з бацько- ускага роду з'яуляецца маемасная няроунасць людзей у гэты час з бацькоускага роду вылучаюцца сем'i, якiя не звязаны памiж сабой сваяцкiмi адносiнамi, яны складалi сельскую абшчыну.

Next

Сачыненне на тэму чалавек гэта цэлы свет, па апавяданню дзивак з ганчарнай вулицы, беларуская мова

дзивак з ганчарнай вулицы краткое

На баку ўрада выступалі эсэры, меншавікі, бундаўцы. Ваенныя дзеянні на Беларусі: Жнівень -верасень 1915 г. . А з паўночнага боку хвойнікаў і ў глыбокіх ірвах яшчэ ляжаў чорны снег спрасаваны вятрамі дзівосна парэзаны першымі веснавымі раўчукамі. Прычынай вайны з'явілася барацьба дзвюх імперыялістычных груповак дзяржаў Траістага Саюза і Антанты за перадзел ужо падзеленых калоній і сфер уплыву.


Next

Сачыненне на тэму чалавек гэта цэлы свет, па апавяданню дзивак з ганчарнай вулицы, беларуская мова

дзивак з ганчарнай вулицы краткое

Заходнія саюзнікі у тэты цяжкі для Расіі час не аказалі ей ніякай істотнай дапамогі. Была хвіліна калі Саш… хацелася вярнуцца назад. Надзвычай роўныя і высокія прыгажуні сосны гойдаліся ад ветр… рыпелі і аднастойна і ласкава шумелі сваімі верхавінамі І. З па- велiчэннем колькасцi насельнiцтва утваралiся новыя роды. У V тысячагоддзi да нашай эры плямены аб'ядналiся у групы плямен. Асноўныя сілы Германіі былі засяроджаны на Усходнім фронце, які імкліва набліжаўся да Беларусі. .

Next

Сачыненне на тэму чалавек гэта цэлы свет, па апавяданню дзивак з ганчарнай вулицы, беларуская мова

дзивак з ганчарнай вулицы краткое

. . . . . .

Next