Бойлик келтирувчи дуолар. Хамиша ўқиб юриладиган дуолар

Бойлик келтирувчи дуолар Rating: 9,6/10 500 reviews

Загружайте Зикр ва дуолар китоби для Android

бойлик келтирувчи дуолар

Чунки оқ рангли илон бу мусулмон дунёсида кишиларга бахт, соғлиқ ва бойлик келтирувчи рамзий образ саналади. Бунинг бош сабаби: биринчидан, матндаги дастлабки икки туроқнинг нисбатан эканлигида, иккинчидан, қисқа ва чўзиқ вазнли туроқлар мисра охирида муайян изчилликда, яъни дастлаб икки бўғинлилар, кейин беш ҳижолилар келган. Саъд ибн Абу Ваққос розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: Расуллуллоҳ саллоллоҳу алайҳи васаллам: Катта балиқнинг қорнида Роббиларига илтижо қилган Зиннуннинг Юнус алайҳиссалом дуолари: «Лаа илаҳа илла анта субҳанака инний кунту миназ золимин», эди. Имом Нававийнинг ал-Азкор китоблари асосида тайёрланди. Бу хилдаги афсун-дуоларда табиат ҳодисалари, коинот жисмлари олдида узларини ожиз деб билган кишиларнинг раҳм-шавқат сўраб қилган илтижо-истаклари ўз ифодасини топган. Бу Юнус алайҳис-салом наҳанг қорнида туриб қилган дуодир.

Next

Загружайте Зикр ва дуолар китоби для Android

бойлик келтирувчи дуолар

Мана шу мулоҳазалардан келиб чиқиб айтилса, афсун-дуолар ижроси пайтида иштирок этадиган барча узвлар тенг-ҳуқуқли ва бир хилдаги тарихий аҳамиятга молик. Айрим афсун-дуоларда эса жаннат эшигини қўриқлаб турувчи шохли мифологик илон образи ҳам тилга олиниб ўтиладики, бу образ ота-боболаримизнинг нариги дунё, хусусан дўзах ва жаннат каби икки бир-бирига бутунлай зид бўлган маконлар ҳақидаги қарашлари билан алоқадор. Ўзбек халқ афсун-дуолари уч қисмдан ташкил топган экан, уларнинг ҳар бири қатъий ва ўзгармасдир. Аммо туркий халқлар оғзаки шеърияти билан шуғулланган жуда кўп тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, шеърий мисраларнинг муайян ритмик ўрнида такрорланиб келувчи қандай сўз, қўшимча қофия вазифасини ўтайди 1 5. Соибназаров вариантида илоннинг ранги, оёғи, думи кабилар ўхшатишлар воситасида тасвирланган ва бу тасвир кишида илонга нисбатан жирканиш ҳиссини янада кучайтиради: «Зард ҳасти залид, ранг ҳасту хумор, чолок пойу чолок дум, бастам, барбастам. Йиллаб бу ёруғ дунёни сизлар учун зулматга айлантирган эдим. Ана шу матннинг туроқ тузилиши билан боғлиқ ритмик тузилиши қуйидагича: 5Қ3Қ2, 4Қ4Қ2; 4Қ3Қ2; 4Қ3Қ2; 4Қ3Қ5; 4Қ3Қ5; Агар биринчи мисрадаги беш бўғинли туроқ ҳисобга олинмаса, қолган беш мисранинг ҳам биринчи туроғи тўрт бўғиндан иборат.

Next

DuckTales (TV Series 2017

бойлик келтирувчи дуолар

Кагаров кўрсатагнидек, мураккаб таркибий қисмлардан иборат тузилишига эга бўлгандир. Шунинг учун ҳам афсун-дуолар матнида ҳар уч турдаги сажь намуналари қўлланилган. Банднинг ритмик тузилиши қуйидагича туроқ тузилишида ифодаланган: 4Қ2; 4Қ3; 4Қ3; 5Қ3. Бундан келиб чиқади, дуодан олдин Аллоҳга ҳамду сано ва У Зот Расули соллаллоҳу алайҳи ва салламга салавот ва саломлар йўллар, кейин дуо қилинса, ният қилинган нарсага эришилади, иншааллоҳ. Истихорадан кейин қалбнинг очилиши, ундан чигаллик ва иккиланишнинг кетиши истихоранинг қабул бўлгани аломатидир. Ёмғир чақириш, шамол тўхтатиш ёки шамол чақириш, дуолар шулар жумласидандир.

Next

Истихора дуоси

бойлик келтирувчи дуолар

Халқ афсун дуолари фольклор жанри сифатида олиб қаралар экан, улар ўзига хос бадиий тасвирий, ифодавий воситалар, усулларга ҳам эгаки, улар ҳақида тўхталмай туриб афсун-дуонинг бадиияти ҳақида тасаввур ҳосил қилиб бўлмайди. Бундай вазн ўзгариши афсун матнидаги мазмун ўзгариши билан боғлиқ ҳолда юз берган. Пропп тўғри кўрсатганидек, нарсадаги асосий хусусиятни бўрттириб, аниқлаштириб кўрсатиш учун ҳаракат қилади ва у халқнинг ана шу нарсага бўлган ё салбий, ё ижобий муносабатини ҳам ифодалаб туради 1 7. Дастлабки олти мисра а-а отди-очилди , б-б ўнгидан-топдан , в-в -ган эгамга —ган эгамга , яъни тартиб нуқтаи назардан маснавий шаклида қофияланган, иккинчи тўрт мисрали банд эса а-б, в-б, тартибида, яъни ғазалнинг матласидан,кейинги мисралардаги қ офияланиш тартибида қофияланган , аммо барча қофиялар оддий сўз такрорларидан ташкил топган. Баъзан афсунлардаги айрим эпитетлар шунчаки оддий сифатлашлардан иборат бўлмай, улар қадимги эътиқодий қарашлар билан боғлиқ тушунчаларни ифодаловчи сўзлардан, образлардан иборат бўлади. Бундай хусусият нафақат ўзбек, балки жуда кўплаб халқларнинг афсун-дуоларида ҳам учрайдиган типологик ҳодиса, саналади. This cartoon abandons this legacy altogether, and even goes so far as to claim that the reason why the characters are so off-model is because it was based on the art styles of Disney Legends Carl Barks and Milt Kahl, as if to shift the blame for their poor performance to these two icons, whose work bears absolutely no resemblance to the crude drawings of the Ducktales reboot series.

Next

Истихора дуоси

бойлик келтирувчи дуолар

Аллоҳнинг азоби тушиши ҳақида огоҳлантирганида ҳам у қавм тавба қилмади. Мана шу нуқтаи назардан уйқу олдидан ўқиладиган қуйидаги афсуннинг шеърий тузилишини таҳлил қилиб кўрсак, юқоридаги фикримиз тўла тасдиқланади. Бунинг сабаби шундаки, бу хилдаги дуолар халқ ўртасида узоқ вақт истифода этилганлиги сабабли изчил шеърий шаклга тушганлар. Барча ҳуқуқлар амалдаги қонунчилик ҳужжатларига кўра ҳимояланган. Масалан, Исо ва Масиҳ, Зулкифл ва ал-Ясаъ, Иброҳим ва Халил, Муҳаммад ва Аҳмад. Бироқ узоқ даврлар мобайнида такрор ва такрор қўлланиш оқибатида бу айтимлар муайян қатъий шаклларга келиб қолган. Бироқ бу ўзбек халқ афсун-дуоларининг охирги таснифи дегани эмас.


Next

Ҳар кечада Воқеа сурасини ўқиш

бойлик келтирувчи дуолар

Зеро, у бойлик келтирувчи сурадир» Дайламий ривояти. Мана шу нарсанинг ўзи кўрсатиб турибдики, эпитет сифатлашлар халқ афсун-дуоларида кейин киритилган бадиий тасвирий воситалар эмас, балки жуда ҳам қадимий ҳодиса саналади. Маша и Jojo проживаете в прекрасной квартире и не имеющих надлежащегопонимания, поэтому они всегда сражаются между ними. Масалан, «Иннаҳума якудуна кайда, вааҳуду кайда, памаҳлил кофируна, амхилихум ривойда». Шундай экан Аллох хақ субхана хувватааоло бандаларга нажаот келтирувчи ўз рахматидан бўлган оятларини нозил қилган бўлиб, уни Пайғамбаримиз саллоллоху алайхи васалламга таълим бериш билан бизларга мархамат қилади.

Next

I. АПОТРОПИК (қувловчи) АФСУН

бойлик келтирувчи дуолар

«Афсун-дуоларда хасталик моддий-мавжудот сифатида тасаввур этилади ва у инсонга ёпишиб олиб, уни қийнайди, емиради ва ейди» 9. Насрий шаклдаги афсун-дуоларнинг бир қисмини диний афсун-дуолар ташкил этади. Саримсоқовнинг бадик, кинна каби афсун-дуолар ҳақидаги тадқиқотидан бошқа бу соҳада қилинган махсус бирорта ҳам тадқиқот кўзга ташланмайди 3. » Хуллас афсундаги муайян образни кучайтириш афсуннинг аҳамиятини ошириш ики, уч ёки кўп миқдорий такрор усули воситасида амалга оширилади. Усмон ибн Аффон: «Нимани хоҳлайсан? Кечаси кетиб, тонг отди, шукур, Уйқу кетиб, кўз очилди, шукур, Тушим келсин ўнгидан, шукур, Ишим келсин шу топдан, шукур, Уйқу ўлик, уйғотган эгамга, шукур, Тонг орттириб тургизган эгамга, шукур. Афсунларда тасодифий қўлланилган сифатдошлар эпитетлар бўлмайди. Ибн Масъуднинг беморлигини ҳисобга олиб, унинг нима хоҳлашини, нафси нимани истаётганини сўраган эди, Абдуллоҳ: «Роббимнинг раҳматини», деб жавоб берди.

Next

I. АПОТРОПИК (қувловчи) АФСУН

бойлик келтирувчи дуолар

Бироқ бу кураш ва интилишлар ўз даврининг ҳукмрон дунёқараши, эътиқодий тасаввурлари доирасидан ташқарига чиқа олмаган. Лекин Аллоҳ таоло Ўз пайғамбарининг бу итоатсизлиги жазосига ўзининг кенг қишлоғига сиғмаган Юнусни балиқнинг тор қорнига ҳибс қилиб қўяди. Маълум бўладики, афсуннинг фақат такрорлар воситасида оҳангдошлик касб этиши ҳам унинг нисбатан қадимийлигидан далолат беради. Чунки Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам нинг: «Кимки ҳар кечада Воқеа сурасини ўқиса, зинҳор қашшоқликка учрамайди», деганларини эшитганман», деб жавоб берди. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَنَسُ إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِى يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ.

Next

I. АПОТРОПИК (қувловчи) АФСУН

бойлик келтирувчи дуолар

» деб сўраганида, Абдуллоҳ буни инкор қилиб, уни Аллоҳ таоло имтиҳон қилаётгани ва бунга чиройли сабр қилишини айтди. Абу Довуд Термизий, Насаий, ва Ибн Можжалар саҳиҳ иснод билан ривоят қилишган. Хуллас, ўхшатиш халқ афсун-дуоларида у қадар кўп бўлмаса ҳам, аммо баъзан-баъзан учраб турадиган бадиий санъат ҳисобланади. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ. Мана шу туфайли ҳам бу хилдаги образлар салбий руҳдаги сифатлашлар, ўхшатишлар, муболаға ва киноялар билан тавсифланадилар. Масалан, бешинчи мисра оч ички қофия бўжи-бошли , олтинчи мисра эса тўлиқ ички қофия сиздан-биздан воситасида уйғунлашган.


Next