Хиссахои нутк. БОБОЧОНОВА Б

Хиссахои нутк Rating: 9,9/10 1885 reviews

Compound words in the Dictionary of Wisdom ”

хиссахои нутк

Хдмин тавр, шарху маънидоди фархангхр хдмаи гурухи чрнишинхоро фаро намегиранд ва дар очерки грамматикии онхр низ, бо вучуди он ки чрнишинхр бар хилофи исмхою сифатхо, шумораю феълхр, зарфу пешояндхо ва хиссачаю нидохо ба фасли алохдда чудо карда шудаанд, факат маънои энклитикахри объекту субъект, ч,онишинх,ои шахсии танх,ою ч,амъ, бархе аз чонишинхои ишоратй, саволй ва нафсй мухтасар баён шудааст. Имена существительные, обозначающие лицо по каким-либо признакам и свойствам. Масъалаи мазкур баъди давраи атака низ, чунон ки болотар ишора шуда буд, дар Шарку Рарб мавриди назари донишмандон будааст. Дуруст аст, ки теъдоди сахифахри муоинашудаи «Таърихи Бадахшон» нисбат ба «Самаки Айёр» зиёд аст. Однако мы не можем согласиться с таким мнением, поскольку инфинитивы, относясь к неспрягаемым неличным формам глагола, приобретают морфологические признаки существительного и переходят в разряд имен существительных; : Инфинитив принимает следующие грамматические признаки в значении и функции существительного: а Во множественном числе принимает суффикс «- хо». Дар забони форсу точик ахамияти чонишинхр бо гуфтахри боло махдуд на-мешавад. Айни Защита состоится « » 2009 г.

Next

سمرقند: my dissertation subject

хиссахои нутк

Фразеологизмхо хамчун масолехи дар тули асрхо рехтаву устуворгардидаи забон дар шакли колабхои тайёр ва бо маънихои пешаки маълум истифода бурда мешаванд. «Предметное значение имен существительных в таджикском языке уточняется всеми лексике »-грамматическими категориями» 6,43. То кадом сол навишта шудани ин асар хам маълум нест, танх,о мо х,аминро медонем, ки он аз 30 чилд иборат буд 18,68. Хел ва худуди чонишинх,ои забони точикй дар ин рисола аз руи анъана мувофики маънои лугавй ва вазифаашон таъин карда шудааст. Хайр, набошад, аз миёна ман буррам Айни. Муал-лифи «Фарханги бузурги форсй» вожаи «мулаййина»-ро бо ишораи «кадимй» - 219 - Пулодова Ш. Faftp аз ин, ба калимасозй низ эътибори чиддй медиханд.

Next

Методика изучения местоимения в аспекте повышения культуры речи учащихся

хиссахои нутк

Русско-английский разговорник по внешнеэкономическим связям. Вале калимахое хастанд, ки бо суффикси —она сохта шуда бошанд хам, ба ин ду гурух мансубият надоранд. Оппозиции категориальных признаков возникают под воздействием экстралингвистических факторов, тесно связанных с уровнем развития соответствующей научной области. Фразеологизмхои гуфтугуи бештар дар нутки омиёна ва бо максадхои муайяни услуби дар забони осори бадеи истифода мегарданд. Есперсон низ мукрбили чунин акида буд. Дар гузорише «Азия плюс» аз кавли Усмонов овардааст, ки агар бозгашт ба форси барои ошной бо осори классик бошад, ки бо ин алифбо. Дар он давр макоми Самарканди бостони хам нихоят мустахкам буд ва ташнагони илму дониш рах суи ин ду шахри бузург - самарканду Бухоро пеш мегирифтанд.

Next

МУХАММАДИЕВ Ш

хиссахои нутк

Категорияхои грамматики хам бояд ба хамин максад таълим дода шаванд. Хамин навиштачот худ ба забони хол нишон медихад, ки вохидхои модалии забон ба дарачаи бояду шояд барраси нагардидаанд. Райр аз ин, худуди мукдцдимаро ба эътибор гирифта, хамаи лугат, дастуру асархои илмиеро, ки дар онх,о каму беш дар бораи чонишинхр маълумот дода мешавад, тахлил намекунем, чунки бисёри онхо дар фаслх,ои чудогонаи ин рисола ба дарачаи кофй ишора шудааст. Вале воситаи лугавию маънои дар таснифи чонишинхои забони точикй меъёри асосй бошад хам, вай хануз камй мекунад, чунки ч,онишинх,о мисли исму сифатхр маънои муайяни вокей надоранд. Мухаккикони забони адабии хозираи точикй кайд кардаанд, ки калимасозии исмхои мураккаб яке аз масъалахои душвор ва то кунун аз чихати илмй пурра халнашуда мебошад 5, с.

Next

БОБОЧОНОВА Б

хиссахои нутк

Воситаи дуюм имову ишора мебошад. Переход числительных в разряд имен существительных. Бунёдгузорони адабиёти точик — Абуабдулло Рудаки ва Садриддин Айни низ аз Самарканду Бухоро буданд. Мавчуд будани категорияи калимахои чонишинй дар забони точикй мисли дигар гурухи забонхои эронй конуни табий буда, зарурати пайдои-ши онхоро инкишофи тафаккури халк ба миён гузоштааст. У тадричан ба оузиши забон шуруъ мекунад. Ачдодони мо дар гузашта ба пешрафти илиу фан мекушиданд ва хусусан, бахри интишор ва тараккиёти забони модари шавку хаваси беандоза, мухаббати бепоён доштанд.

Next

Compound words in the Dictionary of Wisdom ”

хиссахои нутк

Дар ин тарзи тасниф саволгузори меъёри асоси ба шумор меравад. Ба гурухи якум вохидхое дохил мешаванд, ки муносибати шахси, афсусу дарегро мефахмонанд; гурухи дуюм иззату эхтиромро ифода менамоянд ва гурухи сеюм вохидхоеро фаро мегиранд, ки нописанди, беэхтироми ва дашному тахкирро ифода мекунанд. Потебня сари вакт махдум карда шуда буд. Вале, чунон ки мушохида мешавад, ин тавр нашудааст. Дар забони адабиёти классики чузъх,ои колаби xvadi man, xvadi suma дар шакли man xvad, suma xvad низ истеъмол шуда-анд. Дар чунин фразеологизмхо , ки одатан маъниро ба тарзи дурушт ифода мекунанд, характеристикаи манфи, тобишхои мухталифи истехзо, масхара, нафрат, тахкир, густохи ва амсоли инхо мавчуд аст. При таком переходе слово теряет свое прямое, первоначальное значение или отдаляется от него до такой степени, что, хотя и сохраняется внешнее сходство, смысловое сходство представляется относительно слабым, однако дополнительное значение всё же постепенно становится распространенным, в чем; молено: убедиться на примере слов нависавда «писатель» писать , иаррацда «птица» паридан- летать и т.

Next

Методика изучения местоимения в аспекте повышения культуры речи учащихся

хиссахои нутк

Дар маъхазхои илмй гайр аз корхои Х. Райр аз ин, барои таъин кардани холат ва инкишофи чонишинхои забони точикй омухтани дастуру маъхазхои илмии забонхои форси ва дарии Афгонистон ахамияти калон доранд. Капранов кайд кардааст, ки: «Ворисони форсизабони Бобури турку мугулзабон - Мугу-лони Бузург бо хамаи роххо ба хифз ва нигох доштани забони форсй ба хайси забони давлатй ва беш аз пеш вусъат додани худуди нуфузу истифодаи он, афзоиши такаллумкунандагон бо ин забон то андозае, ки он дар Х,индустон на танхо забони асосй ва афзалиятноки табакаи хукмрону мухочирон аз Осиёи Миёнаю Эрон ва кисми муайяни ахолии хинду мусулмон, балки тамоми Хиндустон гардад, кушиш ба харч медоданд. Факаг тавассути алокаи калимаю морфемахо ва баробари таъин шудани чои муайяни онхр инсон имкон дорад, ки фикрашро ба тартиби муайян изхор кунад. Лексикаи таркиби лугавии забони точики ба гурухи асли ва гайриасли чудо шуда, вохидхои аслии лугавии забони точики калимахое мебошанд, ки аз чихаати баромади таърихи, асосан ба забонхои гарбии эрони баробар тааллуканд 7, 30. Х,оло факат х,аминро гуф-танием, ки дар х,амаи тадкикоту грамматиках,ои солх,ои охир чонишинх,о гурухи алохдцаю махсуси калимах,о кайд шуда, собит шудааст, ки онх,о хдссаи мустакили нутк мебошанд.

Next

Диссертация на тему «Сопоставительный анализ финансово

хиссахои нутк

Ба ин зухурот нисбатан оддП ва содда будани нишонахои х,иссах,ои нутк;и забони точикй имкон медихдд. Субстантивированные числительные употребляются с послелогами и союзами, еще больше конкретизируя при этом свое предметное значение. Ба он макоми давлатй дода шуд. Азбаски мавзуи диссертатсиони омузиши вохидхои фразеологи карор гирифт, таъкид намудан мумкин аст, ки ин сохаи забоншиноси аз сохахои чавонтарин ба шумор меравад. Фразеологизмхо дар забони форси амик чойгир шудаанд.

Next