Куран окуу тексти. ГЕОГРАФИЯ

Куран окуу тексти Rating: 7,3/10 1638 reviews

Куран деген эмне? Куран окуу, үйрөнүүнүн пайдалары

куран окуу тексти

Окшоштуктардын жана айырмачылыктардын себептерин түшүндүргүлө 4. Куранды үйрөнүү бийик баалангандай эле, аны унутуу да сындалган. Бирок, окуу процессин учурдун талабына, окуучунун муктаждыгына, кызыгуусуна, жөндөмүнө карата уюштуруу талапка ылайык. Жазуучу түндүк-түштүк кыргыздардын ынтымагынын наркын жогорку чеберчиликте сүрөттөй алган. Туруктуу өнүгүү модели экологиялык кризистен чыгуунун модели катары. Окуу китебине кошумча , маселелердин жыйнактары, сөздүктөр, энциклопедиялар, материалдар, таблицалар, схемалар, предметтик буклеттер сыяктуу көптөгөн окуу-көрсөтмө колдонмолору түзүлөт. Тоо аймактарына техногендик процесстердин таасири жана анын өнүгүүсү.


Next

ГЕОГРАФИЯ

куран окуу тексти

Мектепте география предмети жаӊы 2013-2014-окуу жылында өткөн окуу жылында өзгөртүлүп, толукталып чыккан окуу программасынын негизинде окутулат. Мугалим окуучуларга компъютер менен иштөөдө тапшырманы конкреттүү иш аракеттердин алгоритмдерин так көрсөтүп, алынуучу натыйжаларды окуучу менен макулдашып берүүсү зарыл. · Оозун жакшы тазалабай жыттанып калган абалда кыраат кылуу - макрух. Мисалы окуу китебинин тексти менен иштөө үчүн «Сынчыл ойлом» технологиясынын ыкмалары «Белгилеп жана токтоп окуу», «Абзац менен окуу», «Түшүнүктөрдү аныктоо», «Эки бөлүктүү күндөлүк» ж. Алардын ролу өзгөчө факультативдик окууну уюштурууда, кечки мектепте жана сырттан окуу жайларында, аралыктан билим берүүдө өтө зор.

Next

Окуу китеби

куран окуу тексти

Биринчи эки суроого берилүүчү жооп маселенин мааниси эмнеде экендигин ачып көрсөтөт, ал эми үчүнчү жана төртүнчү суроонун жооптору болсо маселенин чыгарылыш жолун жана натыйжасын көрсөтөт. Дифференцирленгендик — Окуу китебиинде окуучулардын негизги ык группаларынын бөтөнчө өзгөчөлүктөрүн максималдуу эсепке алуу үчүн колдонууга жарамдуу болгон ар түрдүү татаалдыктагы көнүгүүлөрдүн жана тапшырмалардын болушу. Алар Алла Тааланын сүйгөн адамдары жана жакындары» деп жооп берди. Мисалы: окулган ар бир Куран сөзүнө, же аятына ондон сооп берилбестен, ар бир тамгасы үчүн ондоп сооп берилери убадаланган. Колунан бүркүтү учуп, кайра өзүнө кол салып, көзүн оё чокуган Сарыбай мүнүшкөрдүн трагедиясы аркылуу берилген. Бул кадимки бир тал жүгөрү данынан бир канча жүздөн түшүм өнгөнүнө окшош маселе. Ким Куранды окуганды үйрөнүп, аны жашоосунда колдонсо, Алла Таала ал адамды бейишке киргизет.

Next

Окуу китеби

куран окуу тексти

Мазмуну — Сөз башы — Кириш сөз — Негизги текст иллюстрациялар, суроолор жана тапшырмалар менен коштолуучу текст — Корутунду — Тиркемелер — Көрсөткүчтөр. Окшоштуктары жана айырмачылыктары жөнүндө бүтүм чыгаргыла 3. Окуу китеби барыдан мурда окуучулардын билимдерге өз алдынча изденип эмгектенүү жолу менен ээ болууларына дин жетекчилигин камсыз кыла тургандай сабактын формасын кеңири жайылтууну камсыз кылууга тийиш. Бул мейман дасторконунда дүр-дүйүм тамак-аштын бардык түрлөрү болуп, жашоо-шарт, каада-салты ар түркүн болсо да, ар бир адам өзүнө жаккан ылайыктуу нерсесин таба алат дегенди билдирет. Касымбеков ак кийизге олтургузганда чалынган адам курмандыгынан баштап далай жүрөк титиреткен ички карама—каршылыктарды: башынын алынышы, Алымбектин башын кыйа чабуу, кыпчактарды кыруу сценасы, өлүмү, Болот-Искахтын дарга асылышы сыяктуу эпизоддордо драма жанрына таандык курч диалог, реплика кайым айтышууларды кеңири пайдаланган.

Next

Куран деген эмне? Куран окуу, үйрөнүүнүн пайдалары

куран окуу тексти

Ошондой эле окуучулар бул теманы өздөштүрүүдө «Туруктуу өнүгүү», «жаратылышты пайдалануу», «табигый кырсыктар» түшүнүктөрүн билүүгө жана картадан Кыргызстандын табигый кырсыктары болгон аймактарды көрсөтүүгө, Кыргызстандын экологиялык көйгөйлүү аймактарын аныктап, анын себептерин түшүндүрүүгө машыгуулары белгиленип, талап коюлган. Куран адамдык наркка ылайык анын жүрөк, рух, акыл жана дене түзүлүшүн эске алып Алла Таала тарабынан жиберилген мыйзамдар жыйнагы. Окуу китеби мурдагыдай пассивдүү жыйындысы болуудан арылып, азыр эми ал лык активдүү системага айланып, окуучунун өзүн өзү контролдоосун, өзүн өзү түзөтүп оңдоосун камсыз кылуучу, анын рухий жактан жетилүүсүнүнө, ойлоосунда өсүп өнүгүшүнө жана тил калыптанышына натыйжалуу таасир этүүчү каражатка айланып олтурат. Аны үчүн тандалып алынуучу окуу ы жана анын окуу китепте жайгаштырылышынын методикасы бирдиктүү төмөнкүдөй үч максатка багытталууга тийиш: чүлүк максат — бул тик стандартта жана расмий сунуш этилген окуу программасында көрсөтүлгөн лык билимдердин, практикалык билгичтиктердин жана көндүмдөрдүн окуучу тарабынан өздөштүрүлгөн деңгээли менен аныкталат; лоочулук максат — бул коомдук маанилүү инсандык сапаттардын окуучуда калыптанышынын деңгээли менен, башкача айтканда жалпы адамзаттык, улуттук жана регионалдык баалуулуктардын гармониялуу бирдиктүүлүгүнүн артыкчылыктары эске алынуу менен руханий сапаттарга тарбиялангандыктын даражасы аркылуу аныкталат; Өнүктүрүп өстүрүүчүлүк максат — бул окуучунун таанып билүүгө кызыгуучулуктун калыптанышы менен, анын эркинин, эмоциясынын өнүгүшү менен, изденүүчүлүк ишмердүүлүккө умтулуу жөндөмдүүлүгү менен аныкталат. Эркиндик жөнүндөгү кылымдар бою калыптанган элдик түшүнүктөн улам, балким, кайра жаралган эгемендүү бүркүттүн сүрөтү орун алды. Куран окуудан башка ар кандай жакшы иштердин сообу бирге он эсе көбөйтүп берилсе да, Куран окуунун сообу айрыкча көп.

Next

ГЕОГРАФИЯ

куран окуу тексти

Чыгарманын тарыхый роман катары кийинки муундарга берүүчү нравалык сабагы арбын. Улуттук биримдиктин зарылдыгы, анын куну чыгармада түбөлүккө баш кошуп мамлекеттин кичинекей бөлүкчөсү болгон бир үй-бүлө ээлери датка жубайлар Алымбек датка менен Курманжан датканын саясий ишмердүүлүгү аркылуу берилиши да анын тарыхый негизи да чындык символикалуу. Хадисте: «Алла Таалага ант ичем: ал сүрө Курандын үчтөн бирине тең келет» деп айтылат. Дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географисы. Мусулманкулдун Кокон хандыгында аскердик күчтүн жетекчиси болгондугу кыпчактарга артыкчылык бергени, Кудаяр хандын такка олтурушуна активдүү роль ойногондугу, ага өз кызын аялдыкка бергени, кийин кайнатасына каршы чыккан Кудаяр кыпчактын атын жер бетинен өчүрүпсалууга буйрук кылгандыгы, миң башынын бир жолу өлүмдөн качып кутулуп, экинчи кармаганда өлтүрүлүшү чыгармада сүрөттөлгөндөй эле чындык катары тарыхый булактарда да тастыкталат.

Next

ГЕОГРАФИЯ

куран окуу тексти

Куран жамандык менен жакшылыкты айырмалап, момун-мусулмандардын жашоосун жөнгө салган, бир гана Алла Тааланын бар жана жалгыз экендигин жарыя кылуу жана Ага гана кулчулук кылууга байланышкан маселелерди эле эмес, коомдук, экономикалык жана башкаруу системаларында да адамдарга жол башчылык кылат. Ошол эле учурда Орозо айттагы орозо тутуу, куран окуу биздин дөөлөттөрүбүздүн жана адамкерчилик сапаттарыбыздын жалпылыгын эске салып турат. Билгичтик, к өнд үмд өрд үн маанисин жана ага ээ болуунун максатынын мугалим тараптан окуучуга к өрс өт үл үш ү. Анткени, көпчүлүк учурда окуучулар интернеттен даяр реферат, докладдарды алып, анын мазмундук сапатына мугалим тараптан көнүл бурулбай формалдуулукка барган учурларда окуучулардын окуу ишмердүүлүгүнүн натыйжасыз болушуна алып келет. Системалуулук окуу китебинде баяндалып берилүүчү материалдардын өтө такталган удаалаштыгы — ар бир кийинки сөзсүз өзүнүн мурунку нын лык уландысы болууга тийиш. Ушул жыл Сизге кубаныч, гүлдөп өнүгүү жана бакубатчылык алып келсин.


Next

Документтер

куран окуу тексти

Улуу адам кичүү киши бир нерсеге умтулган, үмүт кылганда ага камкордук кылып шагын сындырбоо керек. Романдагы каармандар менен кейипкерлердин саны 180 ден ашат. «Жаратылыш ресурстарын пайдалануу жана аларды коргоо» темасында география илиминин жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдаланууда мааниси, Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо боюнча стратегиялык багыты жөнүндө билимдерге ээ болушат. Куранды түшүнүп, ичиндегилерди чечмелөөнүн биринчи баскычы - Куран окууну үйрөнүү. Мындай сөз көбүнчө кичүү менен улуунун ортосундагы мамиледе көрүнөт.

Next