Пераказ па беларускай мове здрада 10 клас. пераказ па беларускай мове ласінае возера 7 клас

Пераказ па беларускай мове здрада 10 клас Rating: 7,5/10 1648 reviews

Беларуская мова. 7 клас

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Умовы маўленчых зносін Сфарміраваць уяўленне пра маўленне як працэс маўленчых зносін, узаемасувязь мовы і маўлення. Вочы сочаць за павуціннем, а вушы ўслухоўваюцца. Але найбольш любяць лясістыя і балоцістыя месцы. Але саміх птушачак не было відаць. Навучальны дыктант, тлумачэнне знакаў прыпынку ў сказах з адасобленымі членамі; сінтаксічны разбор сказаў з адасобленымі членамі; выкананне тэставых заданняў. Дапаможнік выпушчаны Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Next

помогите срочно надо написать кантрольны пераказ народны пясняр у ляўках

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Фарміраваць уменне тлумачыць значэнне марфем у словах. Аўтары: , , , Предмет: Беларуская мова Группа: Учебники учебные пособия Класс: 10 класс Вучэбны дапаможнік для 10 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Лясны жаваранак і салавейка ў цяністых кустах стараліся навыперадкі павітаць сонейка першымі. Шчасце, напэўна, і ў тым, калі ты спакойны за заўтрашні дзень. Яны ляжалі ў яслях і цікаўна пазіралі на дзяўчынку вялікімі блішчастымі вачыма. Раптам адна з іх пабегла па галінцы на самую макаўку чырвонай рабіны і ўзляцела ў паветра. Выпрацоўваць уменні карыстацца рознымі прыёмамі пры тлумачэнні лексічных значэнняў слоў, адрозніваць мнагазначныя словы ад амонімаў, вызначаць тып аманіміі.

Next

пераказ па беларускай мове ласінае возера 7 клас

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Узнавіць веды пра асноўныя спосабы словаўтварэння. Ігнаценка Правапіс галосных е,ё,я Каля ракі На бераг рэчкі выйшаў стары бабёр. Потым бабёр задумаў аб тоўстую лазу зубкі патачыць. Нядоўга прымусілі чакаць сябе і яе сяброўкі. Замацаваць уменне адрозніваць аднародныя азначэнні ад неаднародных.


Next

Решебник по Белорусскому языку

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Зазека Буслы Жывуць буслы амаль ва ўсім свеце. А яшчэ ён харчуецца ўсё лета насякомымі. Усё гэта злівалася ў прыгожую музыку. Замацаваць веды, уменні і навыкі па фанетыцы, лексіцы і фразеалогіі, марфемнай будове слова і словаўтварэнні § 21, практ. Заўсёды ў трывозе гэтае дрэва. Александровіча Правапіс д-дз, т-ц Парада грыбніку Грыб шуму не любіць, бо ён сам расце ціха.

Next

Планаванне па вучэбным прадмеце Беларуская на 2010/2011 навучальны год

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Выпрацоўваць уменні вызначаць сэнсава-стылістычную ролю фанетычных сродкаў у мастацкіх тэкстах, карыстацца стылістычнымі магчымасцямі фанетыкі. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь Все права защищены. З першай сустрэчы паэт палюбіў гэты маляўнічы куток Беларусі. Развіваць уменні вызначаць сэнсава-стылістычную ролю і тэкстаўтваральныя магчымасці слоў розных часцін мовы, ствараць самастойныя тэксты з улікам сэнсава-стылістычнай ролі і тэкстаўтваральных магчымасцей слоў розных часцін мовы. Фарміраваць уменні падбіраць да дадзеных сінтаксічных канструкцый сінанімічныя, прыводзіць уласныя прыклады сінанімічных сінтаксічных канструкцый § 44, практ.

Next

Камплект дыктантаў для настаўнікаў. Тэксты дыктантаў для 3 класа (Контрольные, тесты, экзамены)

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Своевременно исправив неточности в домашней работе, ученик гарантирует для себя высокую оценку и хорошее отношение со стороны преподавателя. Выпрацоўваць уменні вызначаць сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы бяззлучнікавых сказаў, перабудоўваць складаназлучаныя і складаназалежныя сказы ў бяззлучнікавыя, правільна ставіць і тлумачыць знакі прыпынку ў бяззлучнікавых сказах. А затым з новай сілай разлілася ў прасторы яго песня. Замацаваць уменне размяжоўваць дыялагічнае і маналагічнае маўленне. Гурскі Ліс Стары заснежаны ельнік вельмі нагадваў цудоўныя снегавыя палацы з рознымі фігуркамі.

Next

помогите срочно надо написать кантрольны пераказ народны пясняр у ляўках

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Развіваць уменні вызначаць сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы сказаў з аднароднымі членамі, правільна ставіць і тлумачыць знакі прыпынку ў іх. Выпрацоўваць здольнасць ствараць уласныя тэксты мастацкага стылю § 14, практ. Яна кожную вясну чакала салаўя. Усё часцей заляталі гэтыя белыя халодныя зімовыя матылькі і пасыпаліся на зямлю. Зямля размякла, дрэвы стаялі паныла i нерухома. Паўставаў перад вачыма чароўны лес.

Next

Беларуская мова. Навучальныя і кантрольныя дыктанты і пераказы. 10

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

З яго песняй пачынаюцца працоўныя світанні над палямі. Яна, напэўна, частавала сваёю вадою яшчэ нашы дзядоў і прадзедаў. Узнавіць і сістэматызаваць веды пра ўмовы маўленчых зносін. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору словазлучэнняў § 32, практ. Недзе далёка завуркатаў глухі гром. Прыпы ніўшыся ў возеры, зноў лілася, павівалася ў зялё най даліне.

Next

Беларуская мова. Навучальныя і кантрольныя дыктанты і пераказы. 10

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Ластаўкі вырываліся са сваіх гнёздаў i чыркалі тонкімі крыламі па лагодных хвалях paкі. Увесь лес быў спісаны слядамі лясных жыхароў. Замацаваць навык марфалагічнага разбору слоў розных часцін мовы § 31, практ. Развіваць уменні вызначаць сэнсава-стылістычную ролю словазлучэнняў, падбіраць да дадзеных словазлучэнняў сінанімічныя. Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для агульнаадукацыйных устаноў ўзровень агульнай сярэдняй адукацыі.

Next

Беларуская мова. 10 клас

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Панчанка Маўленне 22 г, з іх 3 г — на пісьмовыя работы 3 Маўленне як працэс маўленчых зносін. З-пад гэтых аксамітаў ззяла золата жоўтых пяскоў. Сеў ён на хвост і заднія лапкі і пачаў лазовыя парасткі грызці. Захочацца ім зірнуць, што робіцца ў тваім кошыку, і павысаджваюць яна галовы з ігліцы. Ліс тут паляжаў, а потым пайшоў у гушчар. У паветры носяцца ніткі павуціння.

Next