Кызыктуу суроолор. Кызыктуу маалыматтар

Кызыктуу суроолор Rating: 9,9/10 1332 reviews

Ванчопа менен Doncha Мыкыны грузитетишти/Актан менен Чынгыз эмнеге уруша кетишти

кызыктуу суроолор

Ушулардын ичинде кыргыз тилин окутуу боюнча бир дагы диссертация жок. Бул саналган педагогикалык принциптердин негизинде педагогикалык процесстин уюштурулушу, андан ары өрчүп-өнүгүшү илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү менен байланыштуу. Фразеология ны окутуудагы баалуу каражаттардын бири- Х. Кыргыз тил илиминде фразеологизмдерге байланыштуу изилдөө иштери, Ж. Бирок окуу программасынын өзгөрүшү менен бул эмгектердин айрым бөлүктөрү оңдоолорго жана толуктоолорго муктаж.


Next

Turmush: «Студенттин сынагына сынбайсыңбы?»: Конокто ОГПИнин ректору Бекмурза Зулуев (сүрөт)

кызыктуу суроолор

Мындай талкуу, эреже катары, чоң топтун алдында өткөрүлөт. Бул жолку оюндун жыйынтыгы кандай болгонуна өзүңүз көз чаптырыңыз. Кыргыздар биринчи жолу кайсы жазууну колдонушкан? Андыктан канчалык тажырыйбалуу лектор болбосун, студенттин толук материал менен камсыз болушу, өз алдынча изденип билимин бышыктоосу жана тереңдетүүсү үчүн окуу куралын алмаштыра албастыгы белгилүү. Форумга Кочкор районунан чыккан ийгиликтүү инсандар чакырылып, келечектин ээси болгон жаштарга ийгилик сырларын бөлүшүп, мастер-класс көрсөтуштү. Жапаровдун туулган күнүнүн 70 жылдыгына арналган «Профессор Абдыкул Жапаров жана тил илими» аттуу илимий- теориялык конференциянын материалдары. Укумдан-тукумга оозеки түрдө айтылып, мурас катары бизге жеткен элдик чыгармалар буга күбө боло алат.

Next

Бирөөлөр мени ушактаса, эмне кылганым туура?

кызыктуу суроолор

Төмөнкүлөрдүн кайсынысы драмалык жанрга кирет? Ал эми аталган китеп учурда сейрек кездешип калган эмгектерден болуп калды. Баардык борборлорду сааттын жебеси аркылуу кыдырып бүткөндөн кийин ар бири өз борборлоруна келишет. Бул иш чарага мугалимдерден Табалдиева Асел, Акунова Назгүл, Айтбеков Адилет, Алиева Жаңыл эжейлер катышышты Тарбиялык саат 26-декабрь 1-класс Мугалим: Ташкенова Б. Жогоруда айтылгандай, типтүү программанын негизинде ар бир окутуучу өз дисциплинасы боюнча жумушчу программаларын түзөт. Юдахиндин 1940-жылы жарык көргөн «Кыргызча — орусча сөздүгүндө» фразеологизмдер кеңири кездешет жана алар башка сөз каражаттарынан айырмаланып ромб белгиси менен белгиленген. Педагогика 18 3 10 2 8 1 4 экз.

Next

Ыйык Китепти окуу мага кандайча жардам бериши мүмкүн? Ыйык Китепти кызыктуу кылып оку

кызыктуу суроолор

Китептин киришүү жана фонетика бөлүмү профессор Т. Фразеологизмдердин өзүнө тиешелүү негизги жана кошумча белгилери бар. Ошентип, жаз аягы болгон кезде куш аттуунун бары уяларына кирип, жалгыз гана күкүк ай-талаада калды. «Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү» 1980-жылы «Илим» басмаканасынан 2000 нускада жарык көргөн. Ал окуядан эмнелерге үйрөнсө болорун, кандай сабак алса болорун да кош.

Next

Манас эпосу боюнча суроолор жооптору менен

кызыктуу суроолор

Бул сөздүктүн акыркы учурда сейрек кездешкен китептердин катарына киришин, анын жетишсиздигин жана айрым толуктоо, тактоолорго муктаждыгын эске алышкан окумуштуулар Ж. Ал окуучулардын оюна келген пикирлерин ошол заматта талкууга коюлушун жана талкууланган пикирлердин окуучулар арасында колдоого алынышын камсыз кылат. «Лексикографическая и структурно-семантическая эквивалентность в художественном переводе на основе переводов романов А. Фразеология тилдеги өзгөчө көркөм сөз каражаттарды изилдей турган тил илиминин өзүнчө бир салаасына айланды. Анын айтуусунда: Бул номерди мага атам сатып алып берген, ал уюлдук байланыштын биринчи карадары болгондуктан ага каалаган номерди тандоогу мумкунчулук беришкен, ал эми бул номерди канчага сатып алганын озумда билбеймин.


Next

Будет ли пересмотрено дело Омурбека Текебаева? / 24.12....

кызыктуу суроолор

Программанын артыкчылыгы катары практикалык сабактардын материалдарынын камтылышын айтсак болот. Фразеологизмдер - тилибиздин көркөм сөз каражаттары. Эң башкысы өтүлгөн тема боюнча негизги материалды эстеп калуу жагын жакшы чечкен. Раимбековалар тарабынан түзүлүп, 2005-жылы жарык көргөн. Долбоор курч суроолор жана учурдун актуалдуу юморуна бай. Анын, бери дегенде, эки жолу бар. Өтмө мааниде колдонулуп, эмоциялуу-экспрессивдүүлүгү, образдуулугу.

Next

Манас эпосу боюнча суроолор жооптору менен

кызыктуу суроолор

Биз согуштан кийин төрөлүп, анын запкысын тартпаганыбыз, гүлдөгөн эркин өлкөлөрдө жашаганыбыз үчүн, башыбызды ийип, таазим этебиз! Эми алдыда силерди каникул күтүп турат. Просмотров: 5905 Кошкон: Рейтинг: 10. Фразеологияга байланыштуу көнүгүүлөр, тапшырмаларды иштетүү; Фразеологизмдердин морфологиялык, синтаксистик касиеттерин үйрөтүү; фразеологиялык талдоого машыктыруу. Ал эми фразеологияны мектептерде, окуу жайларда окутууга байланыштуу методикалык өңүттөгү изилдөө иштери солгун журуп жатат. «Обогощение русской речи студентов-узбеков неязыковых вузов общественно-политической фразеологией» 1987 , Бессчетнова Л.

Next

Кызыктуу номер кимде???

кызыктуу суроолор

Эки жашка келгенде, Тили чыкты сөздөлүп. Бейшекеевдер тарабынан түзүлгөн Бишкек, 1997 программалар колдонулууда. Кагылайын кулунум, Муңумду мен айтайын. Ар кыл тематикадагы фразеологиянын материалдарын жеке эле студенттер пайдаланбастан, бул темага кызыккан, изилдеген окутуучулар, аспиранттар, илимпоздор өздөрүнө көп билимдерди кошо алат жана студенттердин өз алдынча билимин тереңдетүү, атайын курс жана семинарларды уюштуруу, курстук, дипломдук, магистрдик иштерди жаздыруу үчүн бай, таяныч материал катары колдоно алышат деген ойдобуз. Фразеологизмдердин негизги белгилеринин ар бирине өзүнчө токтолсок: Кепте даяр материал катары колдонулушу - фразеологизмдерге мүнөздүү болгон эң негизги белги. Муратовдун «Түрк тилдериндеги туруктуу сөз тизмектери» деген доклады кирген. Мунун артын караса, Чоң күрөң сындуу мал экен.

Next

МЕТОД.БИРИКМЕЛЕР

кызыктуу суроолор

«Ушак айткан киши менен азыр сүйлөшкөнүм ылайыктуу болобу? Ал өз алдынча лингвистикалык тармак болуп 50-жылдары калыптанган. Ушул маселени терең изилдөө менен Р. Анда Күкүк калган бардык тааныштарынан жалдырап суранса, бири да анын жумурткасын басууга макул эмес. Фразеологияга байланыштуу материалдар 6-лекцияда окутулат. Бардыгы айтып,жаткан бүткөндөн кийин толуктоо болсо толуктайт. Ал тууралуу атаң же апаң менен же улуураак бир досуң менен сүйлөшүп, кеңеш сурап көр. Турсуновдор тарабынан пединституттардын педагогикалык факультеттери үчүн «Кыргыз тили» окуу китеби «Мектеп» басмаканасынан 1986-жылы 4000 нускада жарык көргөн.

Next

Манас эпосу боюнча суроолор жооптору менен

кызыктуу суроолор

Бирөөңөр баяндоочунун сөздөрүн окусаңар, калгандарыңар ошол окуядагы башка кишилердин сөздөрүн окугула. Илимдердеги окуу жана илимий башталыштар жакындашат. Суроолор максатына, жооптун түрүнө, үйрөтүү методуна, берилиш формасына жана кимге багытталганына карай бири-биринен айырмаланат. Ошол эле учурда ар бир адистиктин спецификалык өзгөчөлүктөрүнө ылайык тапшырмалар, сөздүк иштер, тексттер системасы сунушталган. Ушул маселени чечүүнү көздөгөн бул окуу куралында лекциялардын толук курсу, семинардык сабактарда практикалык иштерди уюштуруу үчүн көнүгүүлөрдү, лекцияларда камтылбаган темага байланыштуу кошумча суроолор өз алдынча иштөө үчүн сунушталып, мындан тышкары, эне тили боюнча билимдерди тереңдетүү үчүн курска тиешелүү лексикалык талдоо үчүн мисалдар; студенттерге жаздырылуучу текшерүү жана курстук иштердин тематикасы; таблицалар; тесттин варианттары берилип, окууга сунушталган адабияттардын тизмеси көрсөтүлгөн.

Next