Бел мова 9 класс працуем самастойна. Прыкладнае тэматычнае планаванне ўрокаў па літаратурным чытанні для 3 класа

Бел мова 9 класс працуем самастойна Rating: 9,7/10 1514 reviews

Пастаўце націск у словах., беларуская мова

Бел мова 9 класс працуем самастойна

Аўтамабільчык, які навучыўся лятаць казка Арганізацыя слоўнікавай працы. Казка характырызуецца кампазіцыйнай асаблівасцю: у ей есць зачын, пауторы, канцоука, часцей за усе поутараецца адзі асноуны эпізод. Чытанне вершаванага тэксту, вызначэнне яго тэмы, разважанні над тым, чаму паэт назваў верасень залатым і руплівым практ. Змест і методыка вывучэння асноў фанетыкі і графікі. Знаходжанне, запіс і інтанаванне пытальнага практ. Да урокау пазакласнага чытання прадъяуляюцца пэуныя патрабаванни. Асноунай формай киррауництва пазакласным чытаннем зъяйляюцца спецыяльныя уроки.

Next

Прыкладнае тэматычнае планаванне ўрокаў па літаратурным чытанні для 3 класа

Бел мова 9 класс працуем самастойна

Заданні і практыкаванні прапануюцца розных узроўняў складанасці,. У практычны матэрыял па беларускай мове ўвайшлі практыкаванні па. Мой край — лугі і пералескі, Крыніцы звон і шум лясны. Замацаванне ўмення правільна інтанаваць розныя віды сказаў паводле мэты выказвання з паніжэннем голасу ў канцы сказа ці павышэннем голасу над тым ці іншым словам; практ. Арфаграф і чныя практыкаванн і , і х в і ды и методыка пр а вядзення. Працягваць фарміраваць паняцце «род і лік назоўніка», удасканальваць уменне вызначаць род і лік назоўнікаў; 2.

Next

решебнік / Поиск по тегам / Кампусята Дальневосточного Федерального Университета

Бел мова 9 класс працуем самастойна

Даны все задания и ответы игры-конкурса «Лингвистенок» по французскому языку… Хмялеўская, А. Вызначэнне слоў і выразаў для вуснага апісання сініцы. Чытанне празаічнага тэксту, падбор да яго загалоўка, спісванне і тлумачэнне ўстаўленых літар, гука-літарны аналіз слова дождж практ. Казка — адна з любімых жанрау мастацкіх творау. Калектыўны вусны разбор сказаў практ.

Next

решебнік / Поиск по тегам / Кампусята Дальневосточного Федерального Университета

Бел мова 9 класс працуем самастойна

Для класнага чытання праграма пачатковых класау прапануе у асноуным мастацкія творы. Пры планаванні давялося ў шэрагу выпадкаў змяняць парадак выканання практыкаванняў; асобныя практыкаванні, якія ў падручніку пазначаны для дамашняга задання, рэкамендаваць для класнай работы, а для дамашняга задання прапаноўваць іншыя. Праверка дамашняга задання — Прачытайце назоўнікі адзіночнага ліку, укажыце іх род. Рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры. Вядзенне дзеннику пазакласнага чытання: Уменни и навыки чытацкай самастойнасци фармируюцца па этапах и ускладняюцца ад класса да класса.

Next

решебнік / Поиск по тегам / Кампусята Дальневосточного Федерального Университета

Бел мова 9 класс працуем самастойна

Мауленчае развіццё вучняу знаходзіцца у пэунай залежнасці ад правільнай арганізацыі і зместу працы над элементамі ведау з вобласці фанетыкі і графікі. Запішыце там па аднаму прыкладу сказа на кожны пункт: 1 група — калі працяжнік ставіцца; 2 група — калі працяжнік не ставіцца. Калектыўная праца: вызначэнне тэмы, вылучэнне сэнсавых частак 5 частак , падбор да сэнсавых частак загалоўкаў, запіс загалоўкаў як пунктаў плана, вусны пераказ паводле плана, вывад вучняў адносна таго, ці дапамагае план пераказваць тэкст практ. Мой край — блакітныя пралескі На сцежках ранняе вясны. Арганізацыйны момант — Добры дзень. Беларуская літаратура 6 клас А. Уроки пазакласнага чытання на розных этапах: І клас — падрыхтоўчы этап — знаёмства з дзіцячай літаратурай на аснове разгляду і чытання кніг настаўнікам.

Next

Уроки № 1

Бел мова 9 класс працуем самастойна

У сувязі згэтым чытанне і аналіз праводзіцца так як і апавяданне, але асобай увагі патрабуюць кампазіцыя, і мова верша. Работу з мастацкім творам неабходна ачынаць з цэльнага успрымання чытанне усяго твора , гэта значыць з сінтэзу. Выдзяленне ў сказе дзейніка і выказніка і пастаноўка пытанняў ад дзейніка да выказніка практ. Вучні павінны засвоіць: - пры вызначэнні пар слоу, пытанні ставяцца ад аднаго слова - пры устанауленні сувязі слоу могуць ужывацца параллельныя пытанні сэнсавыя і склонавыя - у фыдзяленні словазлечэнняу дапамагае графічные мадэліраванне сінтаксічных сувязей Пастаноука знакау прыпынку. Добрая зямля Арганізацыя слоўнікавай працы. Арганизацыя и кирауництва пазакласным чытаннем.

Next

Конспект по теме паміж дзейнікам і (8 класс)

Бел мова 9 класс працуем самастойна

Дзеці запісваюць, потым некалькі прыкладаў зачытваюць. Тамашэвіч, Мінск, НІА, 2011 год. Значэнне и задачы пазакласнага чытання, яго месца у систэме пачатковага навучання. Дзеци знаемяцца з рукаписным шрыфтам и тольки праз 10-15 урокау знаемяцца з друкаваными литарами. Узростная псіхалогія раскрывае псіхалагічныя асаблівасці дашкольніка, малодшага школьніка, юнака, асаблівасці іх мыслення, памяці успрымання, уяўлення. На уроках чытання апавядання праводзяцца усе асноуныя віды заняткаў: Падрыхтоучая работа. Для чытання у пачатковых класах прапануюцца вершы пейзажнай лірыкі і лірыкі роздуму.

Next

Пастаўце націск у словах., беларуская мова

Бел мова 9 класс працуем самастойна

Максімальна дапушчальная нагрузка на аднаго вучня: 22. Чытанне не зводзіцца да простага называння літар. Складанне сказаў з улікам сэнсавай сувязі паміж словамі і выдзяленне дзейніка. Вызначэнне апорных слоў да кожнага пункта плана Падрыхтаваць пераказ тэксту па плане глядзі план на с. Ен личыу, что письмо абапиралася на гукавы анализ.

Next

бел мова!

Бел мова 9 класс працуем самастойна

Разглядванне малюнка, падбор подпісу, вуснае выказванне па тэме малюнка, складанне і запіс сказаў, знаходжанне ў першых трох сказах слоў, якія абазначаюць, пра каго ці пра што гаворыцца ў сказе і што аб гэтым гаворыцца практ. Этапы фармиравання чытацкай самастойнасци, змест работы на розных этапах. Мой сябра Высвятленне настрою верша. План-канспект урока Беларускай мовы ў 4 класе. Прынцыпы арганізацыі ўрокаў чытання мастацкіх твораў: 1. Супастаўленне зместу малюнка з адпаведнымі радкамі тэксту Падрыхтаваць паведамленне пра Хатынь 85 Добрае слова дапамагае часам лепш, чым чароўныя лекі Лідзія Арабей. Успрыманне мастацкага твора залежыць ад выразнасці чытання яго.

Next

Прыкладнае тэматычнае планаванне ўрокаў па літаратурным чытанні для 3 класа

Бел мова 9 класс працуем самастойна

Радзімаю нашай край гэты завецца Высвятленне першаснага ўспрымання тэксту. Рабочы сшытак» по выгодным ценам с. Чытанне тэксту моўчкі і ўголас. Гімпель Агульная колькасць гадзін — 105. Лістапад Назіранне за рыфмай і рытмам вершаў.


Next