Кодекси мехнат 2017. Мехнат мухофазаси хакида конунчилик асослари

Кодекси мехнат 2017 Rating: 8,3/10 1036 reviews

Шир ба коргар ва ду дафъа маош дар моҳ — Кодекси меҳнат нав шуд

кодекси мехнат 2017

Мехнат мухофазаси Мехнат мухофазаси хакида конунчилик асослари Узбекистонда мехнат мухофазаси куплаб конун чикарувчи расмий хужжатлар билан белгилаб куйилган булиб, тартибга со-либ ва бошкариб турилади. Хомиладор аёлларга бола тугилишидан олдин 70 кун, тугил-гандан кейин 56 кун таътил берилади. Натижада, нафакат булиб утган, балки булиши мумкин булган, бахтсиз ходисалар сабаблари хам аникланади. В статье рассматриваются теоретические аспекты политики занятости населения, её основные направления, а также проблемы в этой сфере в Узбекистане и пути их решения. Асосий воситалар воситалар ишлаб чиқаришнинг мухим омили сифатида каралиб улар воситасида мехнат предметлари ва мехнат кучлари.

Next

Тут можна скачати та прочитати всі Кодеси України. Це збірка Кодексів України по всім галузям права, доступні для безкоштовної загрузки

кодекси мехнат 2017

Иш жойида утказиладиган йурикнома Барча ишчилар кириш йурикномасидан ташкари иш жойида утказиладиган йурикномалар хам олиши керак. Ушбу рисолада 2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши буйича Харакатлар стратегиясини Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили да амалга ошириш буйича белгилаб берилган вазифалар , устувор йўналишларнинг шарҳи ўз аксини топган. Низоми пардохти музди меҳнат, андозаи ставкаҳои тарифӣ, маошҳо ва дигар намуди музддиҳиро муайян мекунанд: 1 барои кормандони ташкилотҳое, ки аз буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд — санадҳои қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ; 2 барои кормандони ташкилотҳои маблағгузориашон омехта қисман маблағгузорӣ аз буҷети давлатӣ ва аз фаъолияти соҳибкорӣ — қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин, шартномаҳои созишномаҳои коллективӣ санадҳои меъёрии дохилии ташкилотҳо; 3 барои кормандони дигар ташкилотҳо — шартномаҳои созишномаҳои коллективӣ, санадхои меъёрии дохилии ташкилотҳо, шартномаҳои қарордоди меҳнатӣ. Боласи ун турт ёшга тулмаган ун олти ёшга тулмаган ноги-рон боласи булган хомиладор аёлларни уларнинг розилигисиз тунги, иш вактидан ташкари ишларга, дам олиш кунларидаги ишларга жалб килишга ва хизмат сафарига юборишга йул куйил-майди. . Ривожланган мамлакатларда ишсизларга молиявий ёрдам ишсизлик буйича суFурта тизими асосида амалга оширилади. Рухсатии меҳнатии ҳарсола ва ҳолатҳои истисноии ба соли дигар гузаронидани он Корфармо ўҳдадор аст, ки ба корманд, чун қоида дар давоми ҳар як соли корӣ ҳар сол рухсатии меҳнатӣ пешниҳод намояд.

Next

2017

кодекси мехнат 2017

Ҷавобгарии маҳдуди моддии корманд Мутобиҳи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо ҷавобгарии маҳдуди моддӣ доранд: 1 кормандон - ба андозаи зиёни расонидаашон, вале на зиёдтар аз моҳонаи миёнаашон барои аз беэҳтиёти вайрон ё нобуд кардани масолеҳ, маҳсулоти нимтайёр, маснуот маҳсулот , аз ҷумла ҳангоми истеҳсоли онҳо. Ишсиз колган шахсларни давлат томони-дан куллаб-кувватлаш, уларни ижтимоий мухофазалаш мехнат бозорига давлат сиё-сатининг пассив шаклига киради. Бу-тун иш сменаси давомида кутариладиган ва силжитиладиган юк-нинг умумий массаси 2500 кг дан ошмаслиги керак. Барои дар ду якчанд ҷой кор кардан, розигии корфармо аз ҷои кори асосӣ талаб карда намешавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст. Дастур додан ба кормандон оид ба қоидаҳои ҳифзи меҳнат ва усулҳои бехатарии кор Корфармо вазифадор аст ба ҳамаи кормандоне, ки онҳоро ба кор мегирад, инчунин ба дигар кор мегузаронад, оид ба ҳифзи меҳнат ва омўзиши усулҳои бехаттари кор дастур диҳад. Тартиби таҳия, ба имзо расонидан ва амали шартномаҳо ва созишномаҳои коллективиро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. Тарифҳои давлатӣ дар соҳаи пардохти музди меҳнат Тарифҳои давлатӣ дар соҳаи пардохти музди меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз меъёрҳои соатбайъ ва ё моҳона ва маош аз рўи вазифа иборат мебошанд, ки ҳадди ақали музди меҳнати гурўҳҳои мушаххаси кормандони дараҷаи тахассуси касбии ташкилотҳои буҷетиро муайян мекунанд.

Next

Шир ба коргар ва ду дафъа маош дар моҳ — Кодекси меҳнат нав шуд

кодекси мехнат 2017

Коллективи меҳнатӣ Тамоми кормандони ташкилот коллективи меҳнатии ташкилотро ташкил медиҳанд. Товони зиёнро ихтиёран додани корманд Корманде, ки ба кофармо зиён расондааст, метавонад товони онро ихтиёран пурра ё қисман диҳад. Шахсий химоя воситалари, улардан фойдаланиш меъёр ва коидалари. Ҷавобгарӣ дар ҳаҷми пурраи зиёни расондашуда дар шартномаи қарордоди меҳнатӣ, ки бо роҳбари ташкилот, муовинони ў ва сармуҳосиб баста шудааст, муқаррар шуда метавонад. Аёллар учун юк кутариш ва ташишни анча кам меъёрлари урнатилган, бошка иш билан аралаш холда юкларни кутариш ва силжитишда купи билан 9 кг юк кутаришга рухсат берилади. Барои кормандоне, ки дар фаслҳои сард ва ё гарми сол, дар ҳавои кушод ва ё биноҳои пўшидаи гармшаванда кор мекунанд, борбардороне, ки ба корҳои борфарорӣ ва боркунӣ машғуланд, инчунин ба дигар гурўҳи коркунон мувофиқи шароит ва тартибе, ки санадҳои қонунгузорӣ ва дигар санади меъёрию ҳуқуқӣ ва шартномаҳо оид ба меҳнат пешбинӣ намудаанд, барои истироҳат, гармшавӣ, салқиншавӣ, хушк кардани сару либос, варзиши истеҳсолӣ ва маконидани тифл моддаи 166 ҳамин Кодекс танаффусҳои махсус барои истироҳат дода мешавад.

Next

2017

кодекси мехнат 2017

Иш жойлари хавосини алмаштиришнинг зарурати ва тузилиши. Маҳдудиятҳое, ки дар қисми якуми моддаи мазкур пешбинӣ шудаанд, метавонанд бо қарори соҳибмулк дар ташкилотҳои ғайридавлатӣ низ муқаррар карда шаванд. Йурикнома утказиш ишчининг бевосита рахбари булган ус-тага юклатилади. Иш жойида утказиладиган дастлабки йурикнома ишчини мустакил ишлашга куйишдан олдин ёки иш характери узгарган холларда утказилади. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад тартиби махсуси муайян намудани андозаи товони зиён, аз ҷумла ба ҳисоби карати зиёни ба корфармо бо роҳи дуздидан, барқасдона хароб ё гум кардани навъҳои алоҳидаи молу мулк ва дигар арзишҳо расондаро, ҳамчунин дар ҳолатҳое, ки андозаи воқеъии зиён аз андозаи аслии он зиёд аст, муқаррар менамояд. Номгўи категорияҳои кормандоне, ки бо онҳо шартномаи мазкур баста шуданаш мумкин аст, бо шартномаи коллективӣ муқаррар мешавад; агар шартнома, баста нашуда бошад, номгўи мазкур аз тарафи корфармо бо мувофиқаи мақоми намояндагии кормандони ташкилот муайян карда мешавад. Манбаъҳои танзимкунандаи муносибатҳои меҳнатӣ ва муносибатҳои ба онҳо вобаста Манбаъҳои танзимкунандаи муносибатҳои меҳнатӣ ва муносибатҳои ба онҳо вобаста инҳо мебошанд: 1 Конститутсияи Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон; 2 Кодекси мазкур; 3 қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 4 Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ; ҚҶТ аз 26.

Next

2017

кодекси мехнат 2017

Ба кормандоне, ки ба сабаби латхўрии меҳнатӣ ё бемории касбӣ қобилияти меҳнатиашонро гум кардаанд, то барқарор шудани қобилияти меҳнатӣ ё муқаррар гардидани маъюбӣ ҷои кор вазифа нигоҳ дошта мешавад. Бекор кардани шартномаи қарордоди мўҳлатноки меҳнатӣ то ба охир расидани мўҳлат Шартномаи қарордоди мўҳлатноки меҳнатӣ , ки дар бандҳои 2 ва 4 моддаи 31 ҳамин Кодекс пешбинӣ шудааст, метавонад то ба охир расидани мўҳлат аз рўи асосҳои пешбиникардаи моддаи 43 ва 44 ҳамин Кодекс бекор карда шавад. Ҳавасмандгардонии меҳнат Барои комёбиҳои кор, барои кори бардавом ва бенуқсон, навоварӣ дар меҳнат ва дигар дастовардҳои корӣ корфармо аз чунин тадбирҳои ҳавасмандгардонӣ истифода мебарад: 1 эълони раҳматнома; 2 додани мукофот; 3 мукофотонидан бо тўҳфаи пурқимат; 4 сарфароз гардондан бо ифтихорнома; 5 навиштани ном дар Лавҳаи ифтихор, дар Дафтари ифтихор. Касбий касаллик инсон организмига мехнат жараёни билан бевосита боглик булган зарарли омиллар таъсир килиши натижа-сида пайдо булади. Шаклҳои пардохти музди меҳнат Музди меҳнат танҳо дар шакли воҳиди пулии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохта мешавад. Кафолат, тартиб ва андозаи ҷуброни хароҷоти сафари хизматӣ дар ташкилотҳое, ки аз буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Next

Кутубхонамизга келган янги адабиётлар. Март

кодекси мехнат 2017

Давомнокии рухсатии асосии ҳарсолаи камтарин Рухсатии асосии ҳарсолаи камтарин ба корманд бо давомнокии на камтар аз 24 рўзи тақвимӣ дода мешавад. Усмирлар учун уз-луксиз ташийдиган ва силжитадиган юкнинг микдори 4,1 кг дан куп булмаслиги лозим, 14-15 ёшдаги усмирлар учун эса меъёр 2 мартагача камайтирилади Сан К ва M N 0052-96. Цех бошлиги Н-I формасида 4 экземплярда бахтсиз ходиса хакида далолатнома тузади ва корхона бош мухандисига тасдиклаш учун юборади. Муваққатан боз доштани кор бидуни додани ҳаққи бекористӣ манъ карда мешавад, агар корфармо барои ба кори дигар гузаронидани кормандон имконият надошта бошад. Роҳхат, барасмиятдарорӣ, низоми вақти корӣ ва вақти истироҳат ҳангоми сафари хизматӣ Фиристодани корманд ба сафари хизматӣ бо фармон амр —и корфармо ва додани шаҳодатномаи сафарии хизматии шакли муқарраршуда ба расмият дароварда мешавад.

Next

Податковий кодекс України (ПКУ), 2018

кодекси мехнат 2017

Кафолатҳои иловагии меҳнатӣ барои аъзоёни мақомоти намояндагии кормандон Ба аъзоёни мақомоти намояндагии кормандон вобаста ба амалӣ гардонидани фаъолияти намояндагӣ ҳимоят аз ҳар гуна шакли таъқиби корфармо кафолат дода мешавад. Низоми вақти кор Навъҳои ҳафтаи кор ҳафтаи кори панҷрўза бо ду рўзи истироҳат ё ҳафтаи кори шашрўза бо як рўзи истироҳат, ҳафтаи кор бо рўзҳои истироҳати тағйирёбанда ва низоми вақти кор давомнокии вақти кори ҳамарўза смена , вақти оғоз ва анҷоми кор, вақти танаффус, шумораи смена дар як шабонарўз, иваз намудани рўзҳои корӣ ва ғайрикорӣ, тартиби гузаронидани кормандон аз як смена ба сменаи дигар дар ташкилот тибқи тартиби дохилии меҳнат, дигар санадҳои меъёрии дохилӣ локалӣ ва ҳангоми мавҷуд набудани онҳо — тибқи созишномаи байни корманд ва корфармо муқаррар карда мешаванд. Шароит, тартиб ва андозаи пардохти иловапулиро аз рўи корҳое, ки дар қисми якуми ҳамин модда пешбинӣ шудаанд, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. Давомнокии мушаххаси чунин рухсатӣ барои кормандони ташкилотҳои аз ҳисоби буҷети давлатӣ фаъолиятдошта аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои кормандони ташкилотҳои ғайридавлатӣ дар шартномаи созишномаи коллективӣ, ва дар сурати маҷбур набудани он тибқи созиши тарафҳои шартномаи қарордоди меҳнатӣ муқаррар карда мешавад. Маҷбур намудан барои бастани шартномаи қарордоди меҳнатӣ ба ғайр аз ҳолатҳое, ки Кодекси мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ё ўҳдадориҳои ихтиёран қабулнамудаи корфармо пешбинӣ намудаанд, мумкин нест. Ўзбекистон халқ ёзувчиси Тоҳир Маликнинг янги ҳикоялари жамланган мазкур китоб сизни ўйлашга, чуқур мушоҳада юритишга, инсонийликни унутмасликка ундайди. Ченаки сарфи меҳнат меъёрҳои меҳнатие, ки меъёри коркард, меъёри вақт, меъёри хизматрасонӣ мебошад, ки онҳоро корфармо дар мувофиқа бо мақомоти намояндагии кормандон дар асоси ҳадди ақали музди меҳнат, меъёрҳои таърифӣ ва коэффисентҳои байнидараҷавӣ, мувофиқи комёбии сатҳи техникӣ, технологӣ ва ташкили истеҳсолот, дар ҳолати барои кормандон муҳайё намудани шароити мўътадили кор муқаррар мекунад.

Next

Бандлик сиёсати ва унинг асосий йўналишлари

кодекси мехнат 2017

Шартномаи ҷавобгарии пурраи моддии фардӣ ё бригадавӣ ва ё дигар ҷавобгарии коллективӣ ўҳдадориҳои тарафҳои шартномаи қарордоди меҳнатиро оиди эҳтиёт кардани арзишҳое, ки ба корманд коллектив супорида шудаанд, мушаххас месозад ва ҳуқуқу ўҳдадорӣ ва ҷавобгарии иловагии онҳоро муқаррар менамояд. Номгўи истеҳсолот, корҳо, касбу вазифаҳое, ки кор дар онҳо ба рухсатии иловагии ҳарсола барои шароити меҳнати ба саломатӣ зарарнок ва вазнин ҳуқуқ медиҳад, инчунин давомнокии рухсатӣ, тартиб ва шароити додани онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. Дар матни шартномаи қарардоди меҳнатӣ бояд ҷои кор ташкилот ва ё воҳидҳои муайян , вазифаи меҳнатии корманд, рўзи оғози кор мўҳлати амалӣ шартномаи қарордоди меҳнатӣ, ҳаҷми музди меҳнат, давомнокӣ ва низоми вақти корӣ, давомнокии рухсатии меҳнатӣ ва дигар шароитҳои меҳнат нишон дода шавад. Белгиланган квота хисобидан жойларга ишга жойлаштириш тартибида махаллий мехнат органи ва бошка органлар томонидан юборилган, ун саккиз ёшга тулма-ган шахсларни иш билан таъминловчи ишга кабул килиши шарт. Муваққатан ба кори дигар гузаронидан дар сурати бекористӣ Дар сурати бекористӣ кормандон бо назардошти ихтисос ва дараҷаи касбашон дар худи ҳамон ташкилот дар тамоми давраи бекористӣ ба кори дигар, бо розигии онҳо ба ташкилоти дигар, вале дар ҳамон маҳал ба мўҳлати то як моҳ гузаронида мешаванд, агар дар шартномаи коллективӣ мўҳлати дигар муқаррар нашуда бошд. Уларга таълим олишда,касбий тайёрланишда, ишда, мехнат учун рагбатланишда ва хиз-мат юзасидан кутарилишида тенг хукукий имкониятлар яратила-ди. Ацолининг фаровонлиги тутрисида тамхурлик килиш давлатнинг анъа-навий вазифаси х,исобланади.

Next

Мехнат мухофазаси хакида конунчилик асослари

кодекси мехнат 2017

Хавфсизлик стандартлар сис-темаларида ишлаб чикариш жараёнларига ва ускуналарга куйила-диган талаблар. Кийим, асосан сунъий материаллардан кийим тайёрловчи тикувчилик фабрикаларида шу кийим сиртида электростатик зарядлар тупла-ниши кузатилади. Хозир хак туланадиган таътил вакти 2 йилгача, уз хисоби-дан олинадиган таътил 3 йилгача чузилган 233,234-моддалар. Иш жойини хавфсиз ташкил килиш ва саклашга куйилади-ган талаблар. Уларга амал килмаганлар конун йули билан жазоланадилар.

Next