Реферат жазуунун эрежелери. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери

Реферат жазуунун эрежелери Rating: 7,6/10 660 reviews

Реферат Жол Ж?Ру Ережелері

реферат жазуунун эрежелери

Йоттошкон Е, Ё, Ю, Я тамгаларынын жазылышы 14-§. Ар бир тил єз орфографиясы їчїн єзїнїн фонетикалык єзгєчєлїгїнє, жазуу традициясына ж. Атасы Төрөкул Айтматов Кыргыз партиясынын обкомунун катчысы болгон. Аталган федерация жаа атуу, тайган агытуу, куш салуу өнөрлөрүн. Тарыхты идеалисттик түшүнүү концепциясын жактоочулар материя менен жаратылышка караганда.

Next

Кыргыз тилинин жазуу эрежелери

реферат жазуунун эрежелери

«lexkos»- сөз жана «grapho» - жазам —кең мааниде сөздөрдү чогултуу, сөздүк түзүү илими, ал эми тар мааниде сөздүктөр тобун, сөздүктөрдүн түрлөрүн билдирет. Адам баласынын турмушундагы жазуунун мааниси. Андерсен өзүнүн чыгармаларын басмаканага алып барганда, басмакананын кызматкерлери анын артынан шылдыӊдап күлүшчү экен. Мисалы: Аары, саат, жаа, жээк, бээ, оор, боор, жоо, өөн, мөөн, төө, уук, суур, буу, жүүн, күү, жөө, тоо, көө, ээр, суроо ж. Кыргыз Республикасынын билим, илим министрлиги Академик Ж. Академик Бүбайна Орузбаеванын айтымында, кыргыз тилинде мурда колдонулуп келаткан жазуу эрежелерине жаңы өзгөртүүлөрдү киргизүүгө бир нече себептер өбөлгө болду. Ал жаныбызда жок адам менен сїйлєшїїгє жардам берет кат алышуу, ж.

Next

Кыргыз тилинин жазуу эрежелери

реферат жазуунун эрежелери

Башкача айтканда, ал сєздєрдїн оозеки сїйлєєдє кандай айтылышына карабастан, орус орфографиясынын традициясында кандай жазылса, ошол типте жазылат. Ал эми УлууБританияда ийгиликке жетишкен ишкерлердин 40% өмүр бою ката жазган адамдар. Эскертүү: тууранды сөздөрдө бул тыбыштар жумшарбайт: такылда, чакылда, бапылда, тапылда ж. Эки же андан көп сөздөн турган адам аттары баш тамга менен башталып, айтылышынча бирге жазылат: Султанмурат, Эсенгелди, Сатыбалды, Кожакмат, Элтегин, Сонунбала, Мамбеткалыб, Абдыкадыр, Асылбүбү, Өмүргазы, Балыгооз, Саргунан, Жеңижок, Аткантаң, Айсара, Элмира ж. Кылым кыргыздын да терең маданияты бар. Кыргыз Республикасынын Салык кодексине Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору, 2008-ж. Ушундан улам ал жерде теринин ириңдүү оорулары жана мите козу карын оорулары пайда болот.


Next

2003

реферат жазуунун эрежелери

Бул принцип боюнча ар бири єз алдынча мааниге ээ болгон сєздєрдєн тїзїлгєн татаал сєздєрдїн ар бир компоненти бєлєк-бєлєк жазылат. Отузунчу жылдары чакан аңгеме, повесттер жазат. Кыргыздардын араб жана латын алфавитинде жазган эмгектери жєнїндє. К тамгасынын жазылышы Сөздөгү же муундагы жоон, ичке үндүүлөрдүн катышына карай к эки түрдүү тыбыштык милдет аткарат. Ошондуктан кыргыз тилинин жана анын жазуусунун тарыхы да кыргыз элинин тарыхы менен тїздєн-тїз байланыштуу изилденїїгє тийиш.

Next

2003

реферат жазуунун эрежелери

Графика тил жєнїндєгї илимдердин практикада колдонулуучу бєлїгї болуп, ар кайсы тилдин алфавитиндеги тамгалардын составын, алардын басма жана жазма тїрїндєгї жазылыштарын, тамгалар менен тыбыштардын ортосундагы мамилелерди, б. Кыргыз тилинин орфографиясынын калыптануу процесси. Жазуунун оозеки кептен артыкчылыгы эмнеде? Күн сайын зарыл болуучу бардык гигиеналык чаралар үй-бүлөдө кимдир бирөөсү ооруган учурларда өзгөчө мааниге ээ, анткени гигиеналык талаптарды сактабоо оорулууну курчаган адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Алгачкы билимди диний мектептен алган, шаардык Каракол орус жергиликтүү мектебинде агартуу интстутунда окуган. Ушуну менен катар эле ар бир баланын ой-кыял чабытына, дараметине тереӊ байкоо жүргүзүп,ага аздек мамиле кылуунун өзү деле мугалимден чоӊ чыгармачылыкты талап кылат. Энчилүү аттардын жазылышы 58-§ Адамдын бир сөздөн турган ысымы, аты-жөнү, теги, жашыруун аты, кошумча аты баш тамга менен башталып жазылат: Улан, Нурлан, Кубан, Нур, Урмат, Аян, Кыял, Балка, Жанчар, Чынар, Анар, Асел, Жалын, Толкун, Салкын, Ырыс, Чолпон, Тынай, А.

Next

Кыргыз тилинин жазуу эрежелери

реферат жазуунун эрежелери

Єз алдынча иштєє їчїн темалар: 1. Баш тамгалардын жазылышы 18-§ Сүйлөм баш тамга менен башталып жазылат. Ал эми аны бузуу же андан четтєє адамдын жазуу жана кеп маданиятын тємєндєтєт, жалпы окуучу же угуучу їчїн толук тїшїнїктїї болушуна жолтоо болот. If you don't see the tab that you want, click the scrolling buttons to display the tab, and then click it. Тек гана жаңы орфографиялык эрежелерди турмушка кийирүү үчүн жыл сайын казынадан бөлүнгөн ушул акчанын бир бөлүгү гана пайдаланылып турмакчы. Мисалы: а-па, ї-мїт, жер, мек-теп, кант ж. Мисалы: ал-ма, ас-ка, ээр, їч ж.

Next

2003

реферат жазуунун эрежелери

Кыргыз эли өзүнүн улуттук жазуусуна Улуу октябрь революциясынын кийин гана ээ болгон. Жолоочу жүрүп бара жатып ат үстүндө тамак ичкен, уктаган. Бул жөнүндө сакталып калган петроглифтер да күбө өтүп турат. Бирок ушул кемчилигине карабай элдин эсинде Андерсен улуу жомокчу, улуу жазуучу бойдон калгандыгын ким танат. For more about page margins, see.

Next

Кыргыз Эл Жомоктору Бесплатно Рефераты

реферат жазуунун эрежелери

Адамдын тыбыштык тилинин пайда болушун 400-500 миў жыл менен чектесек, жазуунун келип чыгышын илим акыркы 2-3 миў жыл менен байланыштырат. Адам аттарына -лык, -чы, чыл, -изм мүчөлөрү уланганда, алар жалпы ат катары колдонулат да, кичине тамга менен жазылат: марксизм, манасчы, лениндик, гегелчил. Ошондуктан жаңы эрежени эл кандай кабыл алат, ал жугумдуу болобу — аны турмуш көрсөтөөр. Анын ичинде кыргыздардын дастандары, жөө жомоктору, уламыш-санжыралары жана андагы сюжеттер жылкы жаныбары менен терең байланышкан. Ошого ылайык кыргыз орфоэпиясынын тємєнкїдєй негизги эрежелери бар: I. После перехода в Кабинет респондента В разделе «Бегунок» в подразделах «Бегунок 2017» и «Формы на сегодня» можно посмотреть список отчетов. Сєздєгї муундун саны ушул тыбыштардын санына жараша болот.

Next

2003

реферат жазуунун эрежелери

Ошентип, кеп агымындагы сєздєрдї муунга ажыратуу, ага басым коюунун теориялык гана мааниси болбостон, сєздєрдї туура айтууда жана ташымалдап жазууда да практикалык мааниси зор. Октябрь революциясынан кийин араб жазуусу кыргыз тилинин єзгєчєлїктєрїнє мїмкїн болушунча ылайыкташтырылып, реформаланган єзгєртїлгєн кыргыз алфавити тїзїлгєн. Мисалы, орус тилинен кирген меш, чиркєє, соко, чот, орус, мїштєк, бєтєлкє, бєлкє, чайнек, картошка, керебет ж. Алар: тарыхты идеалисттик жана материалисттик түшүнүү. Латын жазуусу жер шаарында кеўири тараган жазуу, б. Кыргыз мамлекетинин негизделиши жана онугушу Орто Азияны улуттук мамлекеттуулукторго болуу.

Next