Анализ стихотворения якуба коласа о край родны край прыгожы. Мой родны кут, як ты мне мілы!..

Анализ стихотворения якуба коласа о край родны край прыгожы Rating: 9,8/10 619 reviews

Беларуская літаратура 8 клас (53 гадзіны на год, 1/2 гадзіны на тыдзень)

анализ стихотворения якуба коласа о край родны край прыгожы

Падрыхтаваць вусны пераказ эпізода, у якім расказваецца, як Віцька Свіст рыхтуе ежу. Хіба ж можна забыцца на высокія і стромкія ўзгоркі, што пакінуў тут у глыбокай мінуўшчыне ледавік; на багатыя і разнастайныя лясы, што кружаць галаву сваім смалістым водарам; на празрыстае і чыстае паветра, што можна піць як цудадзейныя лекі; на добрых і шчырых людзей, якія сваёй прыязнасцю і гасціннасцю раскрываюць усю прыгажосць беларускай душы… Але Нарачанскі край — гэта, найперш, азёры. Пейзажная лірыка і духоўны свет чалавека. Аб той песні, што сэрца мне поўніць, Аб табе, кім жыву я заўжды, Я хачу, мілы друг мой, напомніць, Прыгадаўшы былыя гады. Спрытны Несцерка — герой беларускіх народных казак і драматургічнага твора В.

Next

Якуб Колас у Расіі

анализ стихотворения якуба коласа о край родны край прыгожы

Прыпынішся у зацішку адзін, Ваколіцы акідваеш вачамі: Струменіцца цяплынь з лясоў, з далін, I тонкая смуга свой лёгкі тын За Свіслаччу стаўляе над палямі. Мяжуе з Польшчай, Украінай, Расіяй, Латвіяй, Літвой. Без бацькаўшчыны і без свайго народа чалавек не можа жыць. Урок падагульнення Выявіць ідэйна-тэматычнае падабенства твораў, якія належаць да розных родаў літаратуры, і мастацкую адметнасць вырашэння рознымі аўтарамі праблемы адчужэння дзяцей ад бацькоўскага дому Увесь матэрыял першага раздзела падручніка. Дзесяць запаведзяўУладзімір СіўчыкаўЛёс і Удача. Якуб Колас стварыў шырокапанарамную карціну нацыянальнага свету, прычым рэгіянальны панямонскі кампанент зрабіўся ў яго творчасці неад'емнай асновай выяўлення духоўнай повязі з родным краем. Грудок усё ж такі, як быў, прыветны, Гваздзічка белая, чабор на ім, Ды ўжо гляджу я поглядам другім, Як дуб стары, астаўшыся бяздзетным.

Next

Беларуская літаратура 8 клас (53 гадзіны на год, 1/2 гадзіны на тыдзень)

анализ стихотворения якуба коласа о край родны край прыгожы

Коласа, адметнасць і прывабнасць беларускіх пейзажаў? Абагульніць веды і ўяўленні школьнікаў пра адметнасць беларускіх народных казак, паданняў, легендаў, набытыя ў папярэдніх класах. У мудрай, гарманічнай паяднанасці чалавека і прыроды Якуб Колас бачыў сэнс сапраўднага духоўнага існавання. Панчанкі; «Беларуская балада», «Кантрабанда» Янкі Сіпакова; «Юнак быў з-пад Слоніма родам…» А. Пейзаж - важный элемент художественной литературы в целом; пейзажи встречаются в античной, средневековой литературе и т. Поэт любит широкое раздолье - поля, полные ржаных колосьев и похожие на море, старые груши и др. У кожнага чалавека ёсць Радзіма, і кожны любіць яе.

Next

Беларуская літаратура 8 клас (53 гадзіны на год, 1/2 гадзіны на тыдзень)

анализ стихотворения якуба коласа о край родны край прыгожы

За Балачанкаю, дзе Блужскі бор Вясёлую пазіцыю займае, Адна сасна вартуе касагор, Над хвойнікам схіліўшы свой убор, Бы тоіць сум, журбу ў сабе старая. Беларусь — крыніца песні І любві крыніца! » Сам я растрапаўся, Лезе з плеч халат. Пагнаць каровак ранічкою,У прыпек біў скаварадою. Падрыхтаваць звязныя вусныя паведамленні па тэмах, прапанаваных настаўнікам 5 Аляксей Дудараў. » Вучань: Праз лугі-разлогі, Паміж рэчак звонкіх Праляглі дарогі Роднае старонкі.


Next

Якуб Колас. «О, край родны, край прыгожы!..»

анализ стихотворения якуба коласа о край родны край прыгожы

Паміж запушчанай будовы,Як бы шляхцянка засцянкова,Што ў дзень святы каля касцёла,Чуць- чуць падняўшы край падола,Так важна ходзіць з парасонам,Спадніцай верціць, як агонам,З дарожак пыл, пясок зганяеІ ў вочы хлопцам заглядае. Інтанацыйна-завостраным, кульмінацыйным момантам у другой частцы становіцца закліканне вясны трэці раздзел , а таксама малюнак абуджэння прыроды, вясновай пары з навальніцай і громам. Нават невялічкая Шчара ў цяні таполяў. Вучань: Любы край Беларуссю завецца, I няма за яго мілей. Хлопчыкі і дзяўчынкі 3-х класаў нашай сталіцы віншуюць вас з днём ведаў і падрыхтавалі для вас заданне. Бураўкіна «Я не ганю землі чужыя», выпісаць з яго вобразы-сімвалы 12 Уладзімір Караткевіч.

Next

Наш родны край

анализ стихотворения якуба коласа о край родны край прыгожы

Уместной будет экскурсия по родному городу, его улицам, в том числе по улице, на которой находится школа, значимым местам, являющимся объектами исторического прошлого и настоящего, посетить памятники исторического и культурного наследия. Паводзіны чалавека ў экстрэмальнай сітуацыі Засяродзіць увагу вучняў на майстэрстве пісьменніка даваць кароткую, але вельмі трапную характарыстыку героям; вучыць вызначаць ролю пейзажных замалёвак, бытавых дэталей у раскрыцці вобразаў твораў Тэкст адной—двух частак аповесці В. Рэлігійна-сакральны элемент прысутнічае ў паэзіі Я. Further research includes the analysis of the artistic scenery in poems written by Yakub Kolas in 1917—1956 as well as in poems by Yanka Kupala I. Ночанька мая ты, Водбліск глыбіні! Таўкліся дзеці, заміналіАбо смяяліся, спявалі. Гэтая рака — увасабленне свабоды, сілы і красы, своеасаблівы духоўны медыум паміж народамі: О, наш чысты, наш свабодны Нёман, быстрая рака! Перачытаць твор, даць загалоўкі часткам апавядання, выбраць эпізоды, якія найбольш спадабаліся або ўсхвалявалі, і падрыхтаваць іх пераказ 31 Генрых Далідовіч. А зараз мы з вамі ператворымся на некалькі хвілін у мастакоў, у якіх замест пэндзляў і фарбаў ёсць толькі словы, і паспрабуем намаляваць словамі карціны, што паўстаюць перад намі, калі слухаем і чытаем твор Я.

Next

Урокi № 774

анализ стихотворения якуба коласа о край родны край прыгожы

А гэтыя бародкі-хвайнякі I жоўць пяскоў на сонечным угрэве! Тут вучні мясцовых школ пакінулі для нас ліст. Вельмі радасна, што традыцыі нашых продкаў захаваліся і мы маем цудоўную магчымасць пабачыць на свае вочы прыгажосць працы чалавечых рук. Якуба Коласа за предоставленные материалы. У 1267 годзе на гэтым месцы быў заснаваны горад, названы Магілёвам. Внимание поэта привлекает и маленький ручей, который поет свою песню - шумит и гремит в кустах, и красивая картина природы, соотносящаяся с ним верба, кусты, камыши, осока и др.

Next

Класныя гадзіны. Беларусь

анализ стихотворения якуба коласа о край родны край прыгожы

В зависимости от задач содержания урока учитель выбирает его форму. На уроке возможен небольшой рассказ о земляке — жителе родного города, села, области, страны, прославившем свой край успехами в труде или бою, в науке или искусстве. Арыентацыйна-матывацыйны этап да 4-х хвілін. Якія яны, маладыя людзі нашага часу? Паэта цікавіў не толькі рэальны свет краявідаў, ён імкнуўся надаць адлюстраванню прыроды ідэйна-значны, алегорыка-філасофскі план выяўлення. «Трыялет» «Калісь глядзеў на сонца я. «Да Нёмана» і іншыя лірычныя творы ў кнізе для пазакласнага чытання «Ад роднае зямлі». Данный отрывок очень эмоционален; различные интонации в стихотворении объективируются при помощи тире, многоточия, восклицательных и вопросительных знаков.

Next

помогите написать по бел литературе

анализ стихотворения якуба коласа о край родны край прыгожы

У нашай вобласці шмат замкаў: Лідскі, Мінскі, разваліны Крэўскага замка, замак у Навагрудку. Яе праменнямі сагрэтая, Наліта сілай маладой, Іду, нястомная, па свету я Яе часцінкаю жывой. Жураўлі праляталі над полем, Забіраючы лета з сабой, Ды пагуліваў вецер на волі З неакрэсленай ціхай журбой. Данный выбор как раз находится на пересечении традиций и всего актуального во времени. Беларускі народ за доўгія гады свайго існавання стварыў шмат сімвалаў, якія штораз усплываюць перад вачыма кожнага, хто чуе словы «Беларусь», «беларусы». Яна мне дадзена адзіная На ўсё жыццё, на цэлы век. Нёман вырастае ў яго мастацкай свядомасці да этнічнага сімвалу Беларусі.


Next

Стихи, вирши на белорусском языке поэта Якуба Коласа.

анализ стихотворения якуба коласа о край родны край прыгожы

Карціны прыроды дапамагаюць убачыць унутраны свет героя. Назоўнік Два прыметнікі Тры дзеясловы Сказ Назоўнік-сінонім Я прапаную вам у групах скласці сінквейн па тэме сённяшняга ўрока. Mikhailova, Educational Institution «Belarusian State Academy of Music», Minsk, Republic of Belarus For citation: Mikhailova E. Край паэтаў і ваяроў, рамантыкаў і шчырых духам людзей. Вольскі «Несцерка» Пазнаёміць вучняў з гісторыяй стварэння і пастановак народна-лубачнай сатырычнай камедыі, з фальклорнымі сюжэтамі пра Несцерку, асэнсаваць змест першай дзеі твора Тэкст першай дзеі камедыі, артыкул у падручніку «Пра адну вясёлую камедыю». З любоўю да прыроды Краса прыроды кліча да чысціні душы Янка Брыль Мая Беларусь.

Next