Беларуская мова 1 клас вусны курс. беларуская мова 3 клас 2012 1 частка решебнік / Блог им. ususilo / Кампусята Дальневосточного Федерального Университета

Беларуская мова 1 клас вусны курс Rating: 9,8/10 1888 reviews

1 смена

Беларуская мова 1 клас вусны курс

Увесь курс складається з 30 мультимедійних уроків. Сфарміраваць уяўленне аб правілах пабудовы складаных сказаў, прычынах памылак пры пабудове складаных сказаў. Колькі пакоеў у вашай кватэры? Варыянтнасць у маўленні Сфарміраваць уяўленне аб літаратурнай норме характэрных асаблівасцях літаратурнай нормы , зменлівасці нормаў, варыянтнасці ў маўленні. Толькі людзей не відаць і не чуваць іх гоману. Абсталяванне: падручнікі, сшыткі, Ход урока: І.

Next

Беларуская мова i лiтаратура

Беларуская мова 1 клас вусны курс

Удасканальваць уменне правільна спалучаць дзейнік і выказнік ў вусным і пісьмовым маўленні, ужываць у адпаведнасці з сінтаксічнымі нормамі дзеепрыслоўныя звароты § 36, практ. Прыйшла курачка да касцоў: -- Касцы, касцы, дайце сена! Як можна коратка назваць усе гэтыя прадметы? Удасканальваць навыкі напісання канчаткаў назоўнікаў 2-га і 3-га скланення паводле марфалагічных нормаў. Цэлыя гурбы ляжаць на кустах, звешваюцца з берагавых абрываў. Назавіце сваякоў, пра якіх гаворыцца ў вершы. Все ответы по геометрии 7-9 класс атанасяна можно посмотреть на нашем сайте в online режиме.

Next

Прыкладнае каляндарна

Беларуская мова 1 клас вусны курс

Удасканальваць навыкі ужывання нескланяльных назоўнікаў паводле марфалагічных нормаў, напісання канчаткаў назоўнікаў у Р. Размалюйце пеўніка каляровымі цветными алоўкамі. Выданне адпавядае школьнай праграме навучання беларускай мове. На засваенне лексікі скіраваны і ўвесь матэрыял падручніка. Авторы: , Предмет: Беларуская мова Группа: Учебники учебные пособия Класс: 1 класс Вучэбны дапаможнік для 1 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Паглыбіць веды аб напісаннях, заснаваных на марфалагічным прынцыпе напісанне звонкіх зычных перад глухімі ў сярэдзіне слова; звонкіх зычных на канцы слова; глухіх зычных перад звонкімі; свісцячых перад шыпячымі; спалучэнняў зычных дч, тч, дц, тц, чц; спалучэнняў з, ж, ш, г, к з суфіксальным с у прыметніках, утвораных ад геаграфічных назваў; мяккіх зычных перад наступнымі мяккімі; прыставак аб-, ад-, над-, пад - і прыназоўнікаў аб, ад, над, пад; прыназоўніка без і часціцы не; зычнай д у прыметніках, утвораных з дапамогай суфікса -ск-; каранёвага я і суфіксаў -язь, -ядзь. Удасканальваць уменні па пунктуацыйным афармленні складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак § 48, практ.


Next

Беларуская мова 3 клас решебник

Беларуская мова 1 клас вусны курс

Удасканальваць уменне вымаўляць галосныя і зычныя гукі, спалучэнні зычных гукаў у адпаведнасці з арфаэпічнымі нормамі § 4, практ. Вецер у злосці затрос бярозку: чаму не затрымала сонейка? Дополнительные материалы: - можно бесплатно. Навокал усё гуло, трэслася, выла, скуголіла. Назвы якіх прадметаў можна пераблытаць з рускай мовай? I ўжо на першым жа слове нечакана спатыкнуліся. Удасканальваць навыкі напісання слоў паводле марфалагічнага прынцыпу арфаграфіі С. Ці могуць быць сваякі суседзямі? Раскажыце, у якіх школьных памяшканнях можна іх убачыць.

Next

Беларуская мова. 4 клас. Частка 1

Беларуская мова 1 клас вусны курс

Індык адказаў: - Я хоць і ўмею, ды не хачу. Ён прадстаўлены трыма зместавымі лініямі: навучанне асэнсаванаму ўспрыманню беларускай мовы на слых; назапашванне лексічнай базы беларускай мовы; прапедэўтычнае навучанне чытанню на беларускай мове. Тут не вытрымала баба, ды як саскочыць з ложка, ды закрычыць: -- Мая шуба, нікому не аддам! Калі-небудзь, можа, буду Я настаўнікам і сам. Паўтарэнне вывучанага на мінулым уроку узнаўленне фанетычнага і лексічнага матэрыялу папярэдняга ўроку. Аднаго разу знайшла курачка каля плота пшанічны каласок. Паглядзіце на малюнкі да казкі ў падручніку.

Next

Беларуская мова 3 клас решебник

Беларуская мова 1 клас вусны курс

Решебни по биологии 7 класс Тихомиров В. Кім яна прыходзіцца дзядулі і бабулі, маме і тату? Сёння даведаемся, як іх называюць па-беларуску. Тата з даўняе пары робіць дзіва-трактары. Адказ на гэтае пытанне пасля праслухоўвання твора павінна забяспечыць разуменне яго калізіі. Заданні распрацаваны ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Вучэбны дапаможнiк для 1 класа агульнаадукацыйных устаноў з. Вернiкоўская Сшытак прызначаецца вучням 3 класа для развіцця i ўдасканалення навыкаў каліграфіі.

Next

Уступны моўны курс. Рабочы сшытак па беларускай мове. Мова

Беларуская мова 1 клас вусны курс

Прадстаўлены ў выданы матэрыял змяшчае вялікую колькасць заданняў, якія дапамогуць асвоіць усе раздзелы курса беларускай мовы, вывучаемыя ў 1-м класе i давесці выкарыстанне правіл на практыцы да аўтаматызма. Матэрыялы структураваны паводле тэм школьнай праграмы. Хто знае, як называюць такога чалавека? Хто ведае, будзе мне дапамагаць: сшытак, падручнік, пенал, ручка, аловак, фламастар, гумка, ранец. Будзем словы пераказваць з беларускай мовы на рускую. Разместить такую информацию как цена, логотип и т. На них возлагается большая ответственность: необходимо не только воспитать собственного ребенка, но и дать ему необходимый багаж знаний, поддерживать его, помогать с учебой, посещать все собрания и прочее.

Next

Уступны моўны курс. Рабочы сшытак па беларускай мове. Мова

Беларуская мова 1 клас вусны курс

Нагадаем, што ў ёй для вучняў 1 класа прапануецца вусны курс беларускай мовы. У ім сабраны ўсе характэрныя заданні, прапанаваныя на ўступных iспытах у гімназію. Як паводзілі сябе дзед і баба раніцай? Яды шукаць сабе ленаваліся і таму часта галадалі. Звернем увагу, што фарміраванне спецыяльных фанетыка-артыкуляцыйных навыкаў беларускай мовы ў падручніку не прадстаўлена, паколькі гэта -- фанетычная праца, і праводзіцца яна на матэрыяле гукаў праз слыхавыя адчуванні і артыкуляцыйныя абагульненні. Паклікала позвала гасцей — старых і дзяцей. .

Next

Беларуская мова 3 клас решебник

Беларуская мова 1 клас вусны курс

Математика беларуская мова 3 класа решебника книги для подготовки к гиа 9 класс. Позначення його буквами «У у» Урок 04. Неабходна ўвесь час звяртаць увагу на тое, каб вучні выкарыстоўвалі ў сваім маўленні новыя словы. Навучанне асэнсаванаму ўспрыманню беларускай мовы на слых Каб дзеці маглі ўспрымаць вусную інфармацыю на беларускай мове з неабходнай ступенню асэнсаванасці, у першакласнікаў фарміруюцца ўменні: прагназаваць змест тэксту па ілюстрацыях; суадносіць ход развіцця падзей з малюнкавым радам і запамінаць паслядоўнасць у развіцці падзей; вызначаць дзеючых асоб, суадносіць дзеючую асобу і ўчынак; выяўляць прычынна-выніковыя сувязі паміж падзеямі і ўчынкамі герояў; вылучаць незразумелыя словы і выразы ў мінімальным кантэксце. Рeцeнзенты: намеснік начальніка ўпраўлення вучэбна-метадычнай работы дзяржаўнай установы адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі» А.

Next

Українська мова 1 клас

Беларуская мова 1 клас вусны курс

Усыпала яна зярняткі ў торбачку і панесла ў млын. Позначення їх буквами «К к» Урок 12. Што адбылося ў той час, пакуль людзі крычалі і бедавалі? Беларуская мова : вучэб дапаможнік для 11-га класа агульнаадукац устаноў з беларус. Карыстаючыся малюнкам у сшытку, адкажыце, куды прыйшлі дзеці? Прыйшлі індык з гусаком у хату, а там курачка з печы булкі дастае. Асабліва радаваўся Мікітка: пабыў жа перакладчыкам. Паглядзіце на малюнак ў сшытку.

Next