Дуолар туплами. 2

Дуолар туплами Rating: 6,8/10 1151 reviews

2

дуолар туплами

Қуйидагилар ислом оламида Саҳиҳи ситта энг обрўли ҳадислар деб тан олинган: 1. Бу кўзлардан оққан ёш, Йиғилди-ю, бўлди қўл. Содиқ амаллари-дилидан калом, Алвидо, бизданчи-дуойи салом. Кимки эгасиз, ўлик ташландиқ ерни обод қилса ўзлаштирса ул ер уникидир. Бировнинг ёнида ўзини ўзига мақтамоқ макрухдир.

Next

Ҳадиси Шариф ўгитлари

дуолар туплами

Йаъламу ма байна айдиҳим ва ма халфахум ва ла йухитуна бишайим мин илмихи илла бима шаъа. Ҳамду сано барча оламларнинг парвардигори- Аллоҳ учундир. Аллоҳума аъинний ъала зикрика ва шукрика ва ҳусни ъибадатик. Аллоҳнинг 99 та исми Қуръони каримда тилга олинган бўлиб уларнинг қисқача мазмуни қуйида келтирилади: 1. Таборакаллазий биядиҳил мулку ва ҳува аъалаа кулли шайин қодийр. Мурод ўзи бўлди якка-ягона, Ўғил фарзанд ота ёнида дастак.

Next

«Тафсири Хилол»нинг кайта нашри такдим килинди

дуолар туплами

Шу боис бўлса керак мен ана шундай фахрли ва машаққатли касбни эгаллаганимдан ҳечам афсусланмайман. У подшоҳ ҳам бўлган ва унга дев, пари, жин, ҳайвонот дунёси устидан хукмронлик ҳам берилган. Қариндошларига оқибатсиз одам жаннатга кирмагайдир. Ҳожатхонага кираётганда Ушбу дуони ўқиш фойдали эканлиги таъкидланган. Иллалазийна амануу ва амилус-солиҳати ва тавасов биссобр.

Next

Шеърлар тўплами тошкент 2009

дуолар туплами

Инсофли ва адолатли бўлмоқ, барчага салом бермоқ, камбағаллигида ҳам садақа бериб турмоқ каби ҳислатли кишиларнинг иймони мукаммал бўлғайдир. Аллоҳим сен саломсан, ҳар бир балолардан сақлагувчисан, эй катталик ва рахмат эгаси. «Тафсири Хилол» асарининг яна бир узига хос жихати, мухим хусусияти унинг мукаддимасидир. «Капитал» асарининг муаллифи, Пролетариат, Йўқсил ва бенаволар нинг доҳийси. Аллоҳим сенгагина сиғинамиз, сен учун намоз ўқиймиз ва сенга сажда қиламиз. Лекин бизгача унинг 10 тача асари турли хил тўлиқ, қисман, парча холида кўринишда етиб келган. Одамларни яраштириш мақсадида яхшиликни бўрттирган киши ёлғончи эмас.

Next

2

дуолар туплами

Ер юзида мусурмон деган миллат, Чекмасин у дунёда хеч алам. Оллоҳ уйи Байтуллоҳга биринчи нигоҳ, Қалбларда ёндирасан аланган, исён. Эй Муҳаммад айт, эй кофирлар. Иллайзийна амануу ва амилус солихати фалаҳум ажрун ғойру мамнун. Суннат Мандуб -Мажбурий емас, узрсиз қилмаса қиёматда Пайғамбаримиз шафоатидан маҳрум бўлиб маломатга қолади. Ироқ Боғдод Аббосийлар халифалиги 750-1258. Фалсафа- табиат, жамият ва тафаккур тараққиётининг умумий қонуниятлари ҳақидаги фан бўлиб философия донишмандликни севаман деган маънони англатади.


Next

Ҳадиси Шариф ўгитлари

дуолар туплами

Аллоҳ тамонидан яратилган зид қарама-қарши жуфтлар мусбат ва манфий, раҳмон ва шайтон, жаннат ва дўзах, иссиқ ва совуқ ва бошқалар оламни ҳаракатга келтирувчи кучдир. Чаросдек кўзларинг, Эритади сўзларнг, Кулчасимон юзларинг, Ўргулай ўзим, ўргулай ўзим. Болкон ярим ороли халклари жуда купчилиги славян халклари бошига гоят зур офат булиб тушган турклар истилоси шу булдики, кишлок хужалиги техникаси пастлигича колаверди, бир катор вилоятларда натурал хужалик хукмрон булиб келди, крепостнойлик муносабатлари сакланиб колди, маданият тургунликка учради. Оятдан: Киши ноўрин айтилган бир сўз билан ўзига абадий душман орттирғайдир. Асарни битиш учун оддий ручкалар дастаси ва энг содда чизигдор вараклар туплами келтирганлар. Хожилар Арофатда бўлиб жамул жам. Дуонинг кучи аввало Аллоҳга, қолаверса дуо қилувчи дуохон нинг камолатига боғлиқ бўлади.

Next

Шеърлар тўплами тошкент 2009

дуолар туплами

Унинг покиза рухи, Оллох томонга учди. Улар унинг илмидан фақат Аллоҳ истаган жойлардагина хабардордирлар. Дарҳақиқат барча амаллар ниятга яраша бўлғусидир. Илм боги чаманга, Айланар кунгна. Турк султонлари истило килган купдан-куп террирторядларнинг маъмурий тузилиши Сулаймон вактида бир хил формага солинди. Пайғамбаримиз «Исмимни фарзандларингизга қўйингизлар» деганлар. Десаларда, «кетсин, ул хиёнат кўриб» Ха азизим, орқа олган билиминг Инсонни улуғлаш қонингда бўлсин.

Next

«Тафсири Хилол»нинг кайта нашри такдим килинди

дуолар туплами

Тўй бўлди қуруқ катта, ном учун. Қўшни ўз деворига ён қўшнисининг ёғоч тиқмоғига моънелик қилмасин. «Ёмон ишлар, қилиқлар фақат билмасликдан келиб чиқади, ҳеч ким ўз ҳохиши билан ёмон бўлмайди» деб таълим берган. Максад: Уйгониш даврининг характерли томонларини тушунтириб бериш, унинг мохияти нималардан иборат эканлигини айтиш ва уйгониш даврида инсон шахсининг урнига бахо бериш. Феодал уз еридан кочиб кетган дехконни маълум муддат ичида кидиришга хакли эди.

Next

Ҳадиси Шариф ўгитлари

дуолар туплами

«Чидаганга чикарган», охир, оғиз ёпасиз, Бўлмаса, «ит» Дея молин отасиз. Дустим, янги асрда покиза салом бўлсин, Бир-бирин кўрганда, покиза калом бўлсин. Туғилганда кўзларимиз берк эди, Оллох бизга «манна сенга эрк» деди. Раҳбарга қулоқ осиб итоат қилмоқлик гунох ишларга буюрилмасагина вожибдир. »ни ўқиб дам солар ва ўнг қўллари билан силаб, «Эй инсонлар парвардигори, дардни кетказиб шифо ато этгил, Сен шифо этгувчисан.

Next

Табриклар

дуолар туплами

Ўртага хўп пул сочилди, жрақ-жарақ, Қаммаёқда қуруқ чопу, тарақ-тарақ. Сизлар йўқсиз, ўрнингиз билиниб қолди, Ўқимаслардан билим эзилар, толди. Жиҳоддаги шаҳиддан бўлак пастроқ шаҳидлик 7 тадир: 1 вабодан, 2 қорин оғриғидан, 3 сувга чўкиб, 4 ўтга ёниб, 5 туға олмай, 6 бир нарсанинг тагида қолиб, 7 силдан ўлганлар. Ибн Аббос: «Расулуллоҳ ярим кечадан кейин саҳарга яқин тахорат олиб намоз ўқидилар ва ёнбошлаб уйқуга кетиб хуррак ҳам отдилар. Кифоя қилади роббинга қанчалик ишонсанг ва унинг ўзи воқиф бўладики, сен нимани ҳосил қилмоқчи, яъни тутмоқчи бўлаётганингни, агар чарчоқ ёки тушкунлик бўлса чидаб такрор такрор қиласан. Сузимизнинг якунида сиз, азизлардан волидаи мехрибонимиз хакларига ва хусусан, биринчи устозимиз — отамиз Мухаммад Юсуф хазратлари хакларига дуолар умидида эканимизни хам айтиб утишни лозим деб биламан. Бечора эр ишдан келса, Аёли «мажлисин» бошлар.

Next