Бланка на уведомление по чл 62 ал 5 от кт. ЕмСофт

Бланка на уведомление по чл 62 ал 5 от кт Rating: 7,2/10 1476 reviews

Уведомление по чл. 62 за назначаване на трудов договор

бланка на уведомление по чл 62 ал 5 от кт

Презиме - Попълва се с печатни букви презимето на наетото лице. След изтичането на срока за изпитване, ако трудовия договор не е прекратен, и същият е сключен за неопределено време, не се прави ново уведомление. Дата на прекратяване посоча 07. В този случай следва да се подаде уведомление с код за заличаване на подаденото вече уведомление и ново уведомление с редовни данни. В този случай се попълват всички точки от уведомлението с актуални данни към момента на подаване; 1 - договор, сключен след 01. В този случай уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемането на длъжността.

Next

Указание във връзка с промените в НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по ЧЛ. 62, АЛ. 5 от КОДЕКСА НА ТРУДА • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика

бланка на уведомление по чл 62 ал 5 от кт

Когато работодателят извършва само една икономическа дейност в уведомленията на всички наети лица се записва наименованието и кода на икономическата дейност към която се е определил работодателят. Затова, когато искате да го промените трябва да подадете ново уведомление. Дата на сключване — на основния трудов договор, който се прекратява 17. Има ли някой подобен случай и какво бих могла да направя?. Здравейте, Ако говорите за преминаване на непълно работно време по реда на чл.

Next

Образец на уведомление

бланка на уведомление по чл 62 ал 5 от кт

Единият екземпляр на придружителното писмо се връчва на лицето, което подава уведомлението, или се изпраща по пощата с обратна разписка. Ако го отворите и прочетете чл. Сега ще отговоря и на другите постове. Работодателят е длъжен преди постъпване на работа на работника или служителя да му предостави екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. Дата на сключване — на основен или допълнителен трудов договор 11. Видно от цитираната разпоредба, уведомление по чл.

Next

Наредба за уведомлението по чл.62,ал.5 от КТ

бланка на уведомление по чл 62 ал 5 от кт

Задължителен документ от досието на служителя. В много случаи, които трябва да извършим определена дейност или вече сме я извършили и искаме да я декларираме, е нужно да изготвим уведомление. Икономическа дейност, в която е заето лицето - Попълва се с думи икономическата дейност, в която е заето лицето. Въпрос : След изтичане на срока по чл. За коригиране или заличаване се изпраща ново уведомление, попълнено по определен ред. Свързах се с бившата колежка, за да ми обясни на спокойствие.

Next

Грешно подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ

бланка на уведомление по чл 62 ал 5 от кт

Основно трудово възнаграждение - Попълва се към датата на сключване. Когато трудов договор, сключен за определен срок се превръща в договор за неопределено време, без да е сключено допълнително споразумение, уведомление не се изпраща. Бих ви била благодарна , ако отговорите възможно най-скоро, за да коригираме нередовностите. Ако работодателят извършва повече от една икономическа дейност, за всяко от наетите лица се записва наименованието и кода на икономическата дейност, в която е заето всяко лице. Въпросът ми е тогава подава ли се ново уведомление, че е на постоянен трудов договор! Имам служител, които има два втори трудови договора при един и същ работодател, които е и по основния договор на лицето.


Next

Всички Уведомления по чл. 62 се подават наново с код по ЕКАТТЕ ‹ КомБайт

бланка на уведомление по чл 62 ал 5 от кт

Кодовете, които следва да попълвате при подаване на уведомления по чл. В нея е определена структурата на заетите по професии. Дата на сключване — на допълнителното споразумение 21. Работодателят е самоосигуряващо се лице. Искам да попитам -при основание на договора по чл.

Next

Корекция и заличаване на уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ

бланка на уведомление по чл 62 ал 5 от кт

Уведомления за настоящите трудови договори, сключени преди 01. Сега трябва да го регистрирам в данъчното,но не знам какви цифри да посоча. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. При неспазване на срока на предизвестието, с изтичането на съответната част от срока на предизвестието, уведомлението се изпраща в седемдневен срок от датата на прекратяването. Срок на договора да остане ли 07.

Next

Корекция и заличаване на уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ

бланка на уведомление по чл 62 ал 5 от кт

Когато трудов договор е сключен на основание чл. Фамилия Данни за трудовия договор 8. Когато се подава код корекция освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление. Работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за сключването, изменението и прекратяването на трудовия договор до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Дата на прекратяване се посочва последния ден в осигуряване 06. Срок на договора — Само ако договора е срочен 13. Работодателите на основание §10, ал.

Next