Куръони карим суралари узбек тилида. Куръони карим хаклари

Куръони карим суралари узбек тилида Rating: 8,3/10 758 reviews

Куръони карим хаклари

куръони карим суралари узбек тилида

Демак, Куръонга булган мухаббатимиз зиёда булиши учун уни тугри укиш ва укиганларимизни укиш талаб этилади. Куръони карим Аллох тарафидан нозил килинганига имон келтирган банда мумин хисобланади. Неча киши Куръоннинг маъноларини, хукмларини дарс килиб укиган ёки укимокда? У инсонларга Куръон укишни таълим беради. Куръонга огишмай амал килишда сахобаи киромлар биз учун урнакдирлар. Айникса, жамоат намозларида бунга эътибор бериш керак.

Next

Куръони карим хаклари

куръони карим суралари узбек тилида

Куръоннинг нозил килинишидан кузланган асосий максадлардан бири — курсатмаларига риоя этиш, десак муболага булмайди. Куръонни тадаббур килган одам унда бирон ихтилоф йуклигини, бир оят бошка бир оят маъносига мувофик келишини англаб етади. Куръон укилаётганда туриб кетиш, тиловатга бепарво булиш мусулмон одамга ярашадиган иш эмас. Хадис шарифда айтилишича, Куръонни аввал узи пухта урганиб, кейин бошка мусулмонларга ургатган инсон мусулмонлар ичида энг афзали саналади. . Хадиси шарифларда, Куръонни калбга жо килишнинг фойдалари хакида суз юритилган.

Next

Куръони карим хаклари

куръони карим суралари узбек тилида

Куръонни бутун вужуд билан хис этган холда укилади. Солих ота жигарбандининг саволига: — Уша оятни эслаган холда Аллох билан учрашишим ундан гофил холда йуликишимдан яхширок! Оятларни тадаббур килмайдиган кимсаларга танбех берилган. Куръон факат корилар ё кексалар укийдиган Китоб эмас. Агар инсон Куръонни яхши тушунганида, уни тиловат килишдан, Куръон укишдан туймасди. Аллох таоло Куръон укиганда унинг оятларини тадаббур килишга буюрган.

Next

Куръони карим хаклари

куръони карим суралари узбек тилида

Яна кимдир, тафсир илмини билади. Тажвид илмини амалий жихатдан узлаштириш. Шунда угли хайрон булиб: — Отажон, биргина оятни эслашингиздан кандай наф бор? Бундай одам узгаларга Куръон маъноларини тушунтириб беради. Энди узимизга савол берайлик: ичимизда неча фоизимиз Куръон укишни билади? Куръонни тиловат килиш энг катта хаклардандир. Канча одам Куръонни бошидан охиригача бехато укий олади? Куръон тиловати хар бир муминнинг кундалик вазифаси булиши керак.

Next

Куръони карим хаклари

куръони карим суралари узбек тилида

Аллох таоло Куръон йулида хизмат килган кишилар мартабасини жуда баланд кутарган. Куръони карим укилганида, одам жим туриб, Куръоннинг оятларига кулок тутилади, унда нима дейилаётганига эътибор берилади, Аллох даъватига ижобат этилади. Арабча харфларни тугри талаффуз килиш; 2. Аллохга ва охират кунига имон келтирган хар бир банда билиши керак Куръон укишни. Мусулмонман, деган хар бир инсон, кунда-кунора Куръон укийди, уни урганади, укиганини тушунишга харакат килади.

Next

Куръони карим хаклари

куръони карим суралари узбек тилида

Куръон ёдлаш жуда фазилатли амалдир. Масалан, кимдир тажвид илмидан хабардор. Аллох таоло Расули акрам ва у зотнинг умматларини Куръон укишга буюрган. Киши Куръонни тугри укиш учун асосан икки нарса талаб килинади: 1. Мана шу хак уламолар тарафидан алохида зикр килинади. Сабаби, Куръон мумин бандалар учун шифодир. Нима учун устимизга хотиржамлик, хайр-барака, тинчлик-хотиржамлик тушишини истамаймиз? Уламолар, мумин-мусулмон киши Куръонни ойда бир марта хатм килишини тавсия этишган.


Next

Куръони карим хаклари

куръони карим суралари узбек тилида

Бу хам мусулмон банда илм-маърифатга интилиши, энг аввал, Парвардигорининг Китобини укишни урганиши, ундан имкон кадар ёдлаши кераклигига ишорадир. Вафотидан олдин илмга рагбат килган уламолар хаётидан ибратли хикоялар келтирилади. Жумладан, кори жаннатда Куръон оятларини укиб, мартабаси кутарилиб бориши, ёдлаган охирги оятни укиган жойи унинг энг юкори даражаси булиши айтилган. Шариат илмли кишилардан шуни талаб этади. Бандалар Куръон билан калбларидаги маънавий иллатларга даво топадилар.

Next

Куръони карим хаклари

куръони карим суралари узбек тилида

Ахир Куръон касалликларимизга шифо ва рахмат килиб нозил килинган-ку! Энди бутун оламлар Парвардигори Аллохнинг Каломи укилаётганда гаплашиш, тиловатга бепарво булиш кандай хурматсизлик эканини тасаввур килиб куринг! Аллохнинг Китоби Куръони каримни тиловат килиш унга куз югиртириб чикиш ёки ёдлаганини тушунар-тушунмас такрорлаш эмас. Хуллас, хар ким имкони даражасида Куръон илмлари таркалишида хисса кушади. Уламолар айтишича, Куръоннинг мусулмон банда устидаги хаклари куйидагилар: 1. Жумладан, эътикоддаги тойилиш, хасад, кибр, нифок, худбинлик каби маънавий иллатлар айнан Куръон билан даволанади. Аллох таоло Куръони каримни укиш учун тилларга осон, оятларини тушуниб ибрат олиш учун фасохатли араб тилида нозил килган. Куръон илмларини билган одам уни бошкаларга хам ургатади, илмни таркатади.

Next