Рахматжон курбонов манга бир бок. In The Back Of My Mind скачать mp3 бесплатно, всего найдено 8268 песен

Рахматжон курбонов манга бир бок Rating: 8,7/10 1043 reviews

Nikita Kucherov Stats and News

рахматжон курбонов манга бир бок

Башарият толеъи куксинг узра жо, Уммон-уммонлардан ечилиб тулар. Гулми-ё, гулчехрасан калбим аро наво узинг, Бир киё боксанг киёлаб дардима даво узинг. Кайнок огушингда улгайди таним, Хаётда хаётни сендан ургандим. Ё, Оллоху, ё Оллох, Мухаммадур Расули аллох Бисмиллохир рахмонир рахим. Ранг — баранг тиллолар барии фарзандинг, Уз — узвинг, банд — бандин тори дилбандинг, Дилпоранг, тилпоранг, жонга пайвандинг, Бир зум орм олсин безовта Замон…! Фиску- фасодлар улган, Осмонда офтоб кулган, Олам ёгдуга тулган — Мен тугилган кун.


Next

Шеърият бўстони

рахматжон курбонов манга бир бок

Хаммаёк гул- чиройли, Кокиут тортди майлим. Жахон пештокида пойдор куёшдай, Чехранинг зийнати куз бира кошдай. Сендан шод булсин дунё, Бобонгни хам эт Д У О…. Хилолий; -Халким,- деб тикка узди жон, Дардига уртанди коврилиб жахон. Чорлади партияимз: — Ватан учун — фронтга! Учиб боргум канот боглаб, Имконин тополсам шу он. Юрак, Упканг мадори, Жигар, буйракка дори. Куёшдек нур тараб порлайвер , Устод, Мунаввар рухингдан шод, авлод, аждод.

Next

In The Back Of My Mind скачать mp3 бесплатно, всего найдено 8268 песен

рахматжон курбонов манга бир бок

. Сахар тур, кил тахорат, Тангрига кил ибодат, Дуонг булгай ижобат- Номоз уки. Майдонда от сурган марди майдонни, Алпомиш, Рустамдек алп- кахрамонни, Чул кочиб,гул Унган богу бустонни, Минг рангда товланган хур гулистонни- Н: Онаси мехнат. Уйгон, булма куркок, Куркокка булманг урток. Йигиб, асраб, илиб куй, Угирчада майда туй. Тенгсиз сулув юрт, бир кара, Зилол сувлари шар-шара, Водийлар бир —бирдан сара- Хур улка-бу, Дурр улка- бу! Минг таъна тошин отса хам сенга, Танноз шеваси хавою хавас. Зеб бериб, зеболигинг зайлин таманно айлама, Хушбичим, доно табиат, жонга жон- жоно узинг.

Next

BodySpace FREE Online Fitness Community

рахматжон курбонов манга бир бок

Улуг туйинг якин кутлуг бошингда, Ардокли олимларкилич кошингда. Уз-уздан сукинишиб, Ичдан куйиб юрарлар. Кузингиз хасадга лик, Тилингиз захар- аччик, Сузингиз …дан сассик- Айтинг, сизга ким яхши. Дилбаримга дил ёриб, пинхону зор айтсамми, ё, Дилгинамни ёра-ёра, ё, ошкор айтсамми, ё. Олам ичра тенги йукдир хушхаволик бобида, Багрида сайр айлаган жон бир умрда сог Сочи.

Next

In The Back Of My Mind скачать mp3 бесплатно, всего найдено 8268 песен

рахматжон курбонов манга бир бок

Хужа Хофиз, Мирзо Бедил, Кул Хуж Ахмад Яссавий, Мир Алишер бирла Жомий- шуаро фарзандиман. Холинг сураб дардинг ёзар, Хар дамда ахволинг сураб, Кунглинг овлаб бахринг очар,тахти дилдан жура килур. Мени дерлар Саъвахон, Огирлигим ун грамм, Хар куни териб ейман, Хашоратдан юз грамм. Kucherov began 2013-14 with Syracuse of the American Hockey League, but he wasn't there for klong. Сочибсан мушку анбар, Ял-ял ёниб мисли гул, Эркин, хур, озода киз, Озод ватан булбули. Кукрак кериб кокар пар, Гиргиттон булиб киш-ёз, Кушни товугин курса, Кунгли кетади бироз: Кигиллатиб босади, Буйнин чузиб гуё гоз.

Next

los angeles cars & trucks

рахматжон курбонов манга бир бок

Юз ишвада ноз айладинг, Кора зулфинг соз айладинг, Кишдек дилим ёз айладинг- Манн сани суйдим Кора куз Коракузгинам оккина, Буйинг буйимга чоккина, Хаким аканг буйдоккина- Манн сани суйдим Кора куз. Маннам бир дона гавхарман, Она бахринг огушинда, Усарман калби покингда, Ичиб оби зилолингдан. Онамнинг номи Анзурат, Чумчукларга дони сочик, Нон- тузга айлар манзират, Дастурхони доим очик- Н: Онам мехри шундай мехрки, Битганда сигмас достонга. Барометр,- дейдилар, Териб, тузлаб ейдилар. Ис чикарса тожигим, Уй тури узбекники. Кенгошли тун тор келмас, Режали иш бузилмас. Футбол команда тузиб, Булсин дунё.

Next

Sardor Mamadaliyev

рахматжон курбонов манга бир бок

Хаар дам интил юксакка, Чуккига козигинг кок, 5. Ёй килиб калам кошинг,- отган укинг мижгон тошинг, Аждарафшон бокишинг- кибрида бардош уйнашур. Субхонал каримдан нажот, Тошканбойга берсин сабот, Устод Хаким тилар канот- Ё, Гавсул Аъзам дастгирим. Сахарларда куйиб ёнсам висолинг ишкида эй, ёр, Муаттар лолазор ичра, жамолингдек нишон битмас. Кавши унглаб , хаппак —раис хайдалди, Урнига доно, чаккон раис сайланди…! Калбим аро машъал бир зарра холинг, Кудратинг улугвор, чексиз аъмолинг, Хожи Хакимингга курсат жамолинг — С е н и излайман, Сени и з л а й м а н.

Next

Sardor Mamadaliyev

рахматжон курбонов манга бир бок

Ватан — дея жон берди, Эр йигитлар султони. Хаёт завкин суролмайди- Юзи курсин игвони- ей. Дея, узди жон, Эр йигитлар султони, Онажонлар айрилди- Алпомиш боласидан. Жилвалаб ял-ял ёнар, шух Кора денгиз буйида, Дусту ёр багрида жо,севгили-уртог тог сочи. Уз сафингда олга юр, Мачиту мадраса кур. Юзларинг гулгун ёниб, мехринг ила дил уйгоиб, Висолинг ёгду сочиб, Жисмимда кулдош уйнашур. Дусту ёрон шуда жам, Дилхо булди жамул-жам, Ватанимо хур, аъзам- Наврузи хушбахт омад, Бахту Икбол нахт омад.

Next

Sardor Mamadaliyev

рахматжон курбонов манга бир бок

Кадай хокингиз узра дона гулни мингта булсин деб, Кетурдим булл гулимни сарбаланд озода тоглардан. Гар куёш йулини тусса, Ногахон бир шум булут, Зур яшин чакнаб-чараклаб, Отланар бардош хам. Яшнаган , гулгун- чаман, зебо, гузал гулбог Сочи, Оразин курсанг губорсиз, кукси гул- зар тог- Сочи. Тошни ёриб томир отмок одатим, Бахт-икболим уз жамолин курсатди. Отам- дилим гурурим, Онам- жоним хузурим, Токка хам етар зурим- Мехрибон ота-онам. Калблар осмонига янгрок сурурсан, Хаёт дунёсига иймонсан- нурсан, Бебахо гавхарсан, — О, ноёб дурсан Хаётим аршида зар тогим- Рогун.


Next

Шеърият бўстони

рахматжон курбонов манга бир бок

Каг-каг, бизларми- Зогча, Учамиз гала-гала. Бошдан нур тараб куёш, Бир ёш ошиб кари- ёш, Бободехкон ишга бош- Дехкон бахори келди. Зар гиламдек тулгонур куз илгамас бугдойзор, Мард йигит-киз жавлон урган мехри зур майдон азиз. Газал мулкин бахрисан, Она халким фахрисан… Кутлуг ёшинг муборак, Бахт куёшинг муборак. Оёк остинг хасу хор, Какраб ётган галлазор, Машинада бензин бор, Учкун учмасин зинхор- Эхтиёт булл, эхтиёт, Эхтиёт- ширин хаёт.

Next