Соз айкашы. Эркин сөз айкашы

Соз айкашы Rating: 6,7/10 1998 reviews

Соз Айкашы Бесплатно Рефераты

соз айкашы

Тилдик башка бирдиктерден айырмаланып, суйлемдун озуио гана тандык логикалык-грамматикалык белгилери болот. Перетрухин ; окумуштуулардын дагы бирлери мындай соз аикаштарын жонокей тузулуштбгу эле айкаштар катары ¡¿арашат Л. Башкаруу байлапышы да эки тараптуу тейленет: башкаргап тугейдун лексикалык-семантикалык мааписп жана анын талабы боюнча башкарылган тугейдун лшндеме мучесу аркылуу ишке ашырылат. Анда «Эркин сөз айкаштары»; «Фразеологиялык айкалыштардын түрлөрү ширешме, бирдик »; «Фразеологиялык тизмек» деген 3 тема берилген. Мына ушул езгечелуктен улам, тактап айтканда, ээ менен байланышы, катышы болбогондуктун на. Бул метод окуу китептери учун ылайыктуу да, ал-гылыктуу да метод болуп эсептелет.

Next

Эркин сөз айкашы

соз айкашы

Бул кез караш тагы окумуштуулардын ою боюнча, синтаксис, негизинен, сез айкашы женундегу илим болуп эсептелет. Мына ушул зкагдай белилуу зкактуу суйлемдун озгочо Сотончолугун тузуп турат. Ал катыштар, негнзинен, томвнкулер: Тец маанилеш, мезгил-деш, каршы маанилеш, себеп-натыйжалаш жана бири-бирин улантуу, толуктоо ¡«аанисннде колдонулат. Айрым тыныш белгилеринин кабаттала коюлушу 1 Сызыкча белгиси үтүр менен, суроо, илеп, көп чекит менен кабаттала келгенде, ошол тыныш белгилеринен кийин коюлат: — Кыштакка мугалим болуп барам, деди Зуура, кабагын бүркөп. Сенин бегиң, кудайың Баатыр экенин унутуп койдуң беле? Педагогика 18 3 10 2 8 1 4 экз. Суйлом мучелору деп аталган синтаксистик категорияпы аныктоодо аиын грамматикалык маанисин жана морфология-лык табмятыи зоке алуу керек. Создордун орун тартиби бутундой синтаксистик тузулуштун системасында аныкталат.

Next

Фразеологизм

соз айкашы

Бул материалдарды окутуп үйрөтүү үчүн адабияттардын тизмеси, терминдердин минимумдары да берилет. Ошентип, мындай суйлемдерде баяндооч гана биринчи планга коюлат. Кыргыз тил илиминин келемдуу, илимий абстракцияга нешзделген бул бедумундэ татаал, чиеленишкен маселелер гана эмес, али толук чечиле элек проблемалар да 5ар. «Албай эле койсун, тим эле барып кыздын атасына учурашып кайтсын». Маймулов Чацкаганда ичкен суу шекер-ден таттуу. Баяидооч синтаксистик табняты боюнча суйлем ээсинин белгиси болуп зсептелет. «Суйлем» жалпы эле суйлемду белгилее учун кабыл алынган.

Next

Соз айкашы деген эмне

соз айкашы

Карасаевдин «Накыл сөздөрүндөгү» фразеологизмдин мааниси жана пайда болушу жөнүндөгү маалыматтар менен таанышуу. Абдулдаев жазган, анын материалдары китептин 96-102-беттеринде берилип, төмөнкү тартипте жайгаштырылган: §36. «Деп» жардамчы этишинде үтүр белгисинин коюлушу Тике сөздөн кийин төл сөз келип, экөө «деп» жардамчы этиши аркылуу байланышып айтылганда, жалпы эреже боюнча тике сөздүн маанисине карай аягына суроо же илеп белгиси, эгер чекит коюлушу керек болсо, анын ордуна үтүр коюлат да, алардан кийин сызыкча коюлуп, андан соң «деп» жардамчы этиши жазылат. Мисалы: Кызгангандыктан эмес, а балким, кызганган да чыгармын, кеп башкада. Также можно характеризовать как потенциальную возможность влиять на прибыль предприятия путем изменения структуры себестоимости и объема ее выпуска.

Next

Соз айкашы деген эмне

соз айкашы

Демек, муну кыргыз тилинин фразеологиясын изилдөө ишинде жаңылыктар болуп, алар окутуу ишине да таасир тийгизип, натыйжада фразеологияны окутуу да жаңы баскычка көтөрүлүп, жандана баштаганынын белгиси катары карасак болот. Набокова следует понимать так, что, вопреки своим обещаниям Временное правительство, ощутив вкус власти, не спешило расстаться с ней, опасаясь, что после проведения Конституанты власть может оказаться в других. Анын фразеологизмдердин өзгөчө түрү болгон идиомаларды изилдөө иштерине арналган «Идиомалардын макал-лакап менен карым-катышы» 1969 , «Кыргыз тилиндеги идиомалар жөнүндө» 1969 , «Идиомалардын лексикалык варианттары» 1970 , «Идиомалардын синонимдери жөнүндө» 1970 ж. Эгерде ушунда айтылгандар сизди кызыктырса, анда өз чыгармачылыгы ңызга пайдаланууну суранам, анткени бул мен үчүн гана эмес, биздин жалпы ишке, көпчүлүккө, өзгөчө жаштар үчүн керек го деп эсептеймин. Созыв и разгон Учредительного собрания…………………….

Next

Соз айкашы деген эмне

соз айкашы

Мындагы тырмакчага алынган сүйлөм — тике сөз. Кыргыз тилинин фразеологизмдерин тереңден изилдөөгө өз салымын кошкон окумуштуулардын бири Ж. Фразеологиялык минимумдагы адамдардын мүнөзүндөгү оң жана терс сапаттарды туюнткан фразеологизмдерди бөлүп жазгыла, маанисин түшүндүргүлө. Макал-лакаптарга тиешелүү жыйынтыктар төмөнкү таблицалар менен салыштырылып, анализденет. Сын атоочтор суйлем тутумунда зат ордуна колдонулган учурда гана ээлик милдет аткарат.

Next

Соз айкашы деген эмне

соз айкашы

Жазууда андай сүйлөмдөрдүн аягына суроо жана илеп белгилери катар коюлат: Апа, садагаң кетейин Амантай, ушинтип мени таштап кете бересиңерби? Баш суйлем багьшыцкы суйломду маани жактан езуно ба-гындыруу менен, татаал суйлем аркылуу берилип жаткан ойду жыйынтыктап турат. Андай кыстырынды сөз же сүйлөм көбүнчө сүйлөм ортосунда, айрым учурда сүйлөм аягында келет; оозеки сөздө негизги сүйлөмгө караганда басыңкы үн менен айтылып, андан кыска тыным аркылуу бөлүнүп айтылат. М : ташка тамга баскандай; төө чечкендей болуу; жылкы кыял; ак жолтой, Ат байгелүү болсун! Фразеологизмдер жөнөкөй сөздөн затты же анын белгилерин атоодо, кыймыл-аракеттин түрдүү кырдаалы ж. Бектенов Эгерде багьшдыруучу соз дале этиш болсо, бирок ал бир калыптагы кыймыл-аракетти статикалык кыймылды билдирсе, бул жондемелердвгу зат атооч толуктоочтук милдетти аткарат: — Деги кереметтуу жер го! Эр сайыш мына ушундай эл аралык уруштарда өзгөчө мааниге ээ болуп, ошол беттешүү бүтүндөй бир элдин жеңилүү же жеңүү тагдырын чечкен. Сунуш кыльдаьш н;аткан эмгекте каратма сез, кнрниди сез, сырдык сез катышкан суйлемдер, бул сездордун колдонулуш зарьглдыгы, алардын милдетин аткаруучу создор жаг! Алардын түшүндүрмөлөрү адабий чыгармалардан, мезгилдүү басма сөздөрдөн, саясий, илимий ж. Бир убакта жардамчысына катуу кыйкырды: «Эмне карап турасың, жүргүз моторду! Кыскасы, ээнин таптакыр эле жок болушу, суйломдун грамматикалык иегизин зкалгыз гана баяпдоочу зкапа зарыл-дыгына зкараша ara багьгнычтуу анкыидооч мучолердун ту-зуп турушу ¡каксыз суйлемдордун озоче бэтепчвлугу болуп сапалат.

Next

Кыргыз тилинин фразеологиясын

соз айкашы

Жалилов «Азыркы кыргыз тили» 1996 , Сапарбаев А. Жапыз бойлуу солдат ал санитар эле Качикени эң четки бош койкага жаткырды. Ботоп сез езгертулуп, андагы негизги ой гана сакталып, оз созге айландырьмып берилсе, кыйыр бетон сез деп аталат. Сез болуп жаткан окуу китебинде каратма сез, киринди сез жана сырдык сездерге лексикалык-семантикалык, эмоция-лык, модалдык маанилерине негизделген тушунуктер берилди, Кыскача болсо да, киринди суйлем зкана кошумча кыстырьш-ды конструкция женунде биринчи жолу маалымдалды. Жогоруда зскертилгендей, белгилуу -жактуу суйлемдун ую-шулушунда грамматикалык эц эле зарыл негизи этиштик баяндооч болгондуктан, ал аркылуу аракет кылуучу таран знак эмес, кыймыл-аракеттин, ал-абалдын езу бгяндалат, б.

Next

фразеологизмдер (туруктуу соз айкашы)

соз айкашы

Баяндоочтук милдетте эсептик, жамдама, иреттик, болчок, чамалама сандар колдо-нулат. Авторлор: «Экинчи жолу басылып жаткан бул сөздүктө кыргыз тилинин фразеологиялык айкалыштарынын түрлөрү, варианттары мүмкүн болушунча толук камтылган. Таандык байлаиыш да морфологнялык каражаттар аркылуу тейленет. «Фразеология в курсе современного русского языка на филологическом факультета национального вуза» 1975 , Хмельницкая Н. Суйлем сыяктуу эле сездордун орун тартиби деген маселе да — тарыхый маселе, б.

Next