Реферат кыргыз тили. Азыркы кыргыз тили (фонетика, лексика)

Реферат кыргыз тили Rating: 8,5/10 1748 reviews

Кыргыз Республикасы

реферат кыргыз тили

Жалпы «Азыркы кыргыз тили» курсу боюнча билим берүүнүн мамлекеттик стандартында төмөнкүлөр белгиленген: Азыркы кыргыз адабий тилинин табияты жана улуттук өзгөчөлүктөрү, тектеш түрк тилдери менен жалпылыгы. Первые письменные сведения о музыкальном прошлом кыргызов имеются в ряде источников. Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын расмий документтери, ченемдик укуктук актылары жана башка чечимдери мамлекеттик тилде кабыл алынат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда расмий тилге которулат жана эки тилде жарыяланат. Кыргыз тилинин терс жана кери алфавиттүү сөздүгү. Ошондо болсо да, жазуу-адамзат коомундагы эӊ улуу табылгалардын бири, маданияттын эӊ сонун жетишкендиги. Как проинформировала автор, в основу учебного пособия по кыргызскому языку 'Кылым карыткан тил' элементарный уровень - А2 легла европейская система обучения и оценивания. Бирок, кыргыз кыргызча суйлобосо жаман да.

Next

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө

реферат кыргыз тили

Эссе на тему кыргыз тили кылымдарды карыткан,, 1, 0. Кыргыз Республикасынын Жер кодекси жарыяланган учурдан тартып колдонууга киргизилсин Меджлис азалары ана тилимизнинъ вазиети гъает фена олгъаныны ве бу вазиетни тюзетмек зарурлыгъыны къайд этмектелер. Тубаса этиштер уңгу түрдө турат. Окуп койсоңор ашыкча болбойт экен. Мээнеткеч айым, мээрман эне Курманжан датканын даңазасын арттырган, атын алыска таанылткан дагы бир башкы жагдай, анын энелик улуу касиети, мыкты тарбияланган уулдары, неберелери. Курманжандын өз бактысын табуу үчүн жасаган мындай аракети ал мезгилде зоболосу артып, атак-даңкка жаңыдан бөлөнө баштаган Алымбек даткага да дайын болот.

Next

«Башталгыч класстардын мугалими» адистигин окуган студенттерге «Азыркы кыргыз тили» негизги предмет катары 2

реферат кыргыз тили

Тарыхтын ар кыл маселелери тууралуу сүйлөшүп отуруп, менден Курманжан датка тууралуу сурап калды. Паранжы бир көргөн кишинин көзүнө өтө эле өөн көрүнөт. Менчигинин түрүнө карабастан, телерадиокомпаниялар өздөрүнүн берүүлөрүнүн жарымынан көбүн мамлекеттик тилде алып барат. Жалпы билим берүүчү мекемелерде мектептерде, лицейлерде, гимназияларда мамлекеттик тил боюнча жазуу жүзүндө класстан - класска көчүрүү, бүтүрүү, ал эми кесиптик башталгыч, орто жана жогорку окуу жайларында кирүү жана бүтүрүү экзамендери милдеттүү түрдө киргизилет. Кыргыз тилинде х тыбышы хан, пахта деген сөздөрдө, ха-ха, ах, бах, төх сыяктуу сырдык же тууранды сөздөрдө гана колдонулат. Өз убагында жазылган ушундай маалыматтардын учу улана берчүдөй. Фонетика — тіл дыбыстарын зерттейтін тіл білімінің.

Next

Фонетика Кыргыз Тили Реферат

реферат кыргыз тили

Карагаттай көзүмдө, Жаштап кеткен болучум. Ал эми маселенин тереңине келгенде алгачкы изилдөөчүлөрдүн бири И. Студенттердин билимдери 4 модуль менен текшерилип, экзамен менен жыйынтыкталат 2. Тема: Кыргыз тили жонундо ырлар. Курманжан датканын кылым карыткан өмүрүн шаан-шөөкөттөр менен бирге оор. Ордого куттук айтып келген Курманжан датканы Кудаяр хан апасы Жаркын айым, таэжеси Зыйнат болуп белгилүү бектердей тосуп алып, сый көргөзүп, датка даражасын ыйгарып, мөөр ойдуртуп, баалуу белектерди тартуу кылган.


Next

Эне Тил Жонундо Реферат

реферат кыргыз тили

То есть изначально я должен знать, что там написано, а как это сделать, если я только начинаю изучать этот язык. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди маалымат-байланыш технология чөйрөсүндө пайдалануу жана өнүктүрүү үчүн зарыл болгон бардык шарттар камсыз кылынат. Ал эми анын сиңдиси Зыйнат даткадан да ордодогу эркектер, аялдар сүрдөп турганы, оозундагы сөздөрүн жоготкону жогорудагы эмгекте баса белгиленет. Курманжан датканын өмүр таржымалын үстүртөн билген айрым тарыхчылар менен адабиятчылар кат-сабаты жоюлганын бышыкташып, билимдүү көргөзүүгө аракет кылышат. Мадали хан мамлекетти сактап калуу аракетин көрбөй, өзүнүн күнүмдүк жыргалын ойлоду. Балдарга мамлекеттик тилди жана эне тилин үйрөтүү ата-энелердин парзы жана ал мамлекет тарабынан колдоого алынат.

Next

Кыргыз Республикасы

реферат кыргыз тили

Эне тилибиз — ар бир Ала-Тоолук атуулдун ар-намысы, улуттук паспорту. Жөнөкөй этиштер бир сөздөн, татаал этиштер эки же андан ашык сөздөрдөн түзүлөт. Ошондой эле Курманжан датка Ошто, Маргалаңда жалпы эле чөл­көмдө жашаган орус аялдары менен да жакшы мамиледе болуп, алардын айрым уюмдарына кайрымдуулугун көргөзүп турган. Аларга мисалдарды жазып, мүнөздөмө берет. Баткен облусу : Калкы - 401, 3 миң адам адам.

Next

Кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан

реферат кыргыз тили

Кыргыздар озунор ушинтип ката коп кетиресинер. Кыргыз тилинде сүйлөгөндөн уялып турса жаштарыбыз, орусча билбейм десе уят болуп чыга калат да, кыргызча билбейм дегендерге чала-була орусча түшүндүрүп жан-алакетке түшөбүз. Страница с текстом из Кыргыз Тил. Совет доорунда чыгаан инсандардын ишмердигин элге жайылтууга тыюу салынып келсе, эгемендик доордо мамлекет каржылабагандан улам өлкө сыртындагы архивдерде иштөөгө окумуштуулардын жолу буулду. Деген суроолордун тегерегинде ой жүгүртүшүп сунушталган адабияттар боюнча конспект жазышат. Окутуу расмий же башка тилдерде жүргүзүлгөн мектепке чейинки мекемелерде, жалпы орто билим берүүчү мекемелерде мектептерде, лицейлерде, гимназияларда , кесиптик башталгыч билим берүү мекемелеринде окутуунун бардык учурунда мамлекеттик тилди окутуу жана үйрөтүү камсыз кылынат. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен айрым областтарда, райондордо, шаарларда жана айылдарда иш кагаздары мамлекеттик тил менен катар расмий тилде да жүргүзүлүшү мүмкүн.

Next

Этиш Кыргыз Тили Реферат

реферат кыргыз тили

Негизги этиштер буйрук ыңгайды уюштурат. Мамлекеттик тилде иштөөчү бардык жалпыга маалымдоо каражаттары телекөрсөтүү, радио, басмалар, басма сөз органдары кыргыз адабий тилинин ченемдерин сактоого милдеттүү. Ал Кокон хандыгынан эки жолу датка даражасын алган деген маалыматтар көп кездешет. Баатырбеги Кашкардын бакдөөлөтү Жакыпбектин ишеним арткан жакын адамы, кийин Кудаяр ханды тактыдан кууганга активдүү аралашып, Орус падышачылыгынын заманында Булак-Башы болуштугунда болуш болгон. Менчигинин түрүнө карабастан, телерадиокомпаниялар өздөрүнүн берүүлөрүнүн жарымынан көбүн мамлекеттик тилде алып барат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 2750 метр, эң бийик жери - 7439 метр Жеңиш чокусу , эң жапыс жери - 394 метр республиканын түштүк-чыгыш аймагында. Адабияттар: 5,11,25,32 Аңгемелешүү 3 10-тема: Кыргыз лексикасынын колдонулуш чөйрөсүнө карай бөлүнүшү.

Next

Азыркы кыргыз тили (фонетика, лексика)

реферат кыргыз тили

Адабияттар: 2,4,22 Класстер 3 6-тема: Антонимдер. Буга ата-энеси жетине албайт,курсант болот. Студенттин калтырган сабактарын жоюусуна модулга чейин уруксат берилет. Ичке үндүүлөр катышып түзүлгөн сөздөрдө жана муундарда к тамгасы орточул к ки тыбышын билдирет: кедей, кекилик, кийим, кичинекей, көгүчкөн, күлкү, ичке, айыпкер, эшик. Кыргыздын музыкалык аспаптарынын бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири — бул алардын бир эле мезгилде күнүмдүк турмушта , ырым-жырым, үрп —адаттарында жана башка кеңири колдонулуп келгендигинде. Гезит-журнал окубаганы менен өз мезгилиндеги жаңылыктар менен кабардар болуп турган.

Next

Кыргыз тили 8 класс 1 чейрек

реферат кыргыз тили

Кыргызстан — Чыгыш менен Батышты бириктире турган тогуз жолдун тоомунда — борбордук азия цивилизациясынын кан жолунда жайгашкан. Ташкенттеги борбордук Алай базары ошол Алымбек датка, Курманжан датканын учурунда негизделгенин, алардын эрдиктери, эл башкарган мыкты сапаттары тууралуу айтып берди. Тил адамды бакыт, даңкка жеткирет Тил адамды торго салат, өлтүрөт. Акаев 2004-жылдын 12-февралында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган. Эмгекке жарамдуулар калктын 56,1%, ал эми ишке жарамдуулардан улуулар — 8,7% түзөт.

Next