Тест по български език за 5 клас изходно ниво. Входно ниво по БЕЛ за пети клас

Тест по български език за 5 клас изходно ниво Rating: 9,5/10 824 reviews

Входно ниво за 7 клас по БЕЛ

Тест по български език за 5 клас изходно ниво

Б Потърсих двамата ученици, с които трябваше да пътуваме заедно. A едно, две, три, четири Б един, двама, трима, четирима B първи, втори, трети, четвърти Г единица, двойка, тройка, четворка 9. Човекът казал … — Дайте ми храна … Мога да помогна … но съм много гладен … а точка, удивителна, тире, точка б тире, запетая, точка, въпросителна в запетая, удивителна, двоеточие, многоточие г двоеточие, удивителна, запетая, точка 3. В коя дума е допусната правописна грешка? Б Всички птици измират, а хората събират перушината им, пълнят своите възглавници, защото как иначе хората биха летяли нощем, на­сън, ако не спяха върху птича перушина! Огромната ми изненада бе, че две трети от класа бяха готови с него още на трийстата минута. Весела Коледа и Щастлива Нова Година Допълнителна информация — тел. Министерството на образованието и науката за първи път организира външно оценяване на знанията и уменията на учениците от 5. A От тоя ден Душко Добродушков стана неспокоен и нервозен.

Next

ИЗХОДНИ НИВА ЗА 4. КЛАС (2016 г.)

Тест по български език за 5 клас изходно ниво

В кой пример е допусната грешка? А играеме Б смятаме В осмиваме Г въставаме 2. Библейският мит за Сътворението се основава на идеята, че светът е създаден от: а три поколения богове б един-единствен Бог творец в първите хора на земята г тялото на великана Имир 16. Разпрегнали, пуснали воловете да па­сат и грабнали секирите. Думите, които носят основното значение и формират темата на текста, се наричат: А еднородни Б ключови В вметнати Г обособени 17. . Двете момчета прехапали устни: ами сега как ще откарат колата с дървата? Мисля, че по-подходящото решение е тестът и писането на съчинение да бъдат в отделни часове.

Next

Входно ниво по БЕЛ за пети клас

Тест по български език за 5 клас изходно ниво

B По български език имаме двама преподаватели. От кое произведение е откъсът? В кой пример е допусната граматична грешка? И те, като вярвали, че наистина е заровено някое имане в лозето, след смъртта на баща си, разровили всичката земя на лозето и пак никъде не намерили нищо. В кой пример е допусната правописна грешка? Коя част е пропусната в изречението? Как са свързани изреченията в текста? В кой ред има правописна грешка? Отговори на тест входно ниво Л-ра: 1. A малък палавник Б магьосник B дяволче Г представител на друга планета 4. А порасна Б пораства В израстна Г нарасна 3.

Next

Външно оценяване на учениците от 5. клас

Тест по български език за 5 клас изходно ниво

В текста думата се употребява с: A най-новото си значение Б най-старото си значение B едно от значенията си Г няколко значения задължително 19. Ще се направя аз на болен, ама нека дойде краят на срока. Уважаеми ученици, поради засиления ви интерес към секцията за входни нива по български език и литература и математика ви уведомяваме, че временно няма да можем да отговаряме на писмата, които ни изпращате, тъй като дневният брой на получените от вас писма надхвърля 100 и по тази причина нямаме физическа възможност да отговорим на всичките. Основната глаголна форма на спомагателният глагол съме в: A минало неопределено време Б минало предварително време B сегашно време Г минало свършено време 15. Това ще е първият самостоятелен концерт на известния дует.

Next

Входно ниво за 7 клас по БЕЛ

Тест по български език за 5 клас изходно ниво

А двоумя се Б двойствен B двуличие Г двуеточие 5. Български език и литература , , 2010 г. В кой ред е допусната пунктуационна грешка? В кое изречение има обстоятелствено пояснение за време? А занемарен Б мърляв В немърлив Г намърлян 6. В кой ред е допусната граматична грешка? На бър­за ръка насекли дърва, натоварили и претоварили колата. С каква част на речта е изразен подлогът в изречението? В кой ред запетаята отделя прости изречения в състава на сложно изречение? Кой от изразите е близък по значение на подчертаната дума в изречението? Посочете пунктуационните знаци, които трябва да се поставят на празните места в текста. С кой израз може да бъде завършено изречението? B Той отпусна ръката си, обърна се към другарите си и проговори с един мек, прочувствен и благ гласец, далеч от ораторския патос. В кое изречение има степенувано наречие? В стаята е още тъмно, а небето навън е станало кафяво.

Next

Тест за 5 клас вариант 2

Тест по български език за 5 клас изходно ниво

Предлагаме ви примерни варианти за външно оценяване за 5. А погача Б питка В самун Г кифла 12. A краставица, красив, краска Б мраз, омраза, мразовит B салам, салто, салата Г напирам, запирам, възпирам 10. Но лозето, изкопано тъй добре, дало десет пъти повече грозде. Г Овчарът поведе стадото към зелената ливада. Общо: 10 точки Скала за оценяване на съчинението: точки оценка 0 - 1 Слаб 2 2 — 4 Среден 3 5 — 6 Добър 4 7 — 8 Много добър 5 9 — 10 Отличен 6 bgmateriali.

Next

Тест за 5 клас вариант 2

Тест по български език за 5 клас изходно ниво

Целта на проверката е чрез еднакъв за всички ученици в страната изпитен инструментариум тестови задачи обективно да се оцени нивото на усвояване на знанията и уменията по съответния предмет. Но гората била глуха и неволята я нямало никаква народна приказ­ка. В кое произведение е представен мотивът за сплотеността на семейството? И резултатите им бяха много добри! Коя творба е фолклорна приказка? A Ние, връбчетата, може и да загиваме, но перушината ни остава жива по земята. Тогава си мислех, че е прекалено голям за изпълнение в рамките на един учебен час. B И самата перошина спи и сънува старите си полети и това перо сънува тихата и обичана от всички Ю. И е тъй студено, и е тъй мръсно всичко, пък трябва да стана и да шляпам бос из стаята, докато запаля лампата и докато намеря къде съм си зафукал обущата.


Next

ИЗХОДНИ НИВА ЗА 4. КЛАС (2016 г.)

Тест по български език за 5 клас изходно ниво

Има животни, които променят цвета си, за да се слеят с околната среда; така те се защитават от хищници. Какви еднородни части са отделени чрез запетаите в изречението? В кой пример всички думи са сродни? Парите, богатството, съкровищата са цел за скъперника. Б Конярът поведе малкия жребец към селото. Повикал ги при себе си и им казал: — Деца мои, аз скоро ще умра. В кое изречение има неизменяема част на речта? Скала за оценяване на теста: до 7 точки Слаб 2 18 точки Мн.

Next